İsimsiz Türbe

İsimsiz Türbe

Osmanlıların hakim olduğu dönemde yapılmış olup halk arasında Araplar Türbesi olarak da bilinir. Kitabesinden anlaşıldığı kadarıyla miladi 1561 tari­hinde yapılmıştır. Eşrefoğlu Süleyman Bey Türbesi'nin 1.80 m. kuzeyindedir. Kare planlı türbenin kubbesi yoktur. Muhtemelen daha önce yıkılmış olmalıdır. Muntazam kesme siyahımsı taştan yapılmıştır.

Kapısı doğuya açılır. İçten içe 3.90x3.90 metre ebadındadır. Doğuya, batıya ve kuzeye birer dört köşe penceresi ve bir de cüz ağzı açığı vardır. 0.80 metre eninde ve 1.60 metre yüksekliğindeki yekpare kemerli kapısının üzerindeki mermerde bir kitabe vardır.

Kitabenin üzerindeki tarih miladi takvime göre 1561 (H. 696) yılını göstermektedir.

Burada caminin içine 1568 (H. 976) yılında ahşap müezzin-mahfili yaptıran Mustafa Bey'in babasının gömülü olduğu da iddia edilmek­tedir. Bu iddianın hareket noktası olan kitabede de şu ifadeler vardır: "Mustafa bey ki sahib ül hayrat, pederidir veziri sultani..." Türbe hakkında bunun ötesinde bilgi edinemediğimiz için daha somut bilgiler vermek çok zordur.