Etiket: Beyşehir Karahisar

Karahisar Mahallesi

Karahisar Mahallesi

Karahisar Köyü