KONYA AHIRLI İLÇESİ
AHIRLI İLÇESİNİN TARİHİ       

        İlçemiz tarihi hakkında pek fazla bir bilgi bulunmamasına rağmen, İlçemizin tarihi M.Ö. 2000 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bölgede bulunan tarihi eserlerden de anlaşılacağı üzere Türklerden önce burada, Bizans İmparatorluğu hüküm sürmüştür. 1071 Malazgirt Savaşından sonra Anadolu’ nun kapısının Türklere açılması ile birlikte Anadolu’ ya Türk akınları yapılmıştır.
      Büyük Selçuklu Hükümdarı Melihşah döneminde Kutalmışoğlu Süleyman Şah Anadolu’ ya akınlar düzenlemiş ve bu akınların sonuncunca İznik’ e kadar ilerlemiştir. Süleyman Şah Konya’ ya geldiği zaman burasını fethetmiş, ilçemizin bulunduğu bölgeye de akıncılarını göndererek buranın fethini de sağlamıştır. Bu tarihten itibaren İlçemiz bölgesi Türk hakimiyeti altına girmiştir. Konya’ nın Türkleştirilmesi esnasında bu bölgeye Orta Asya’ dan (Horasan) Türk aileleri gelerek yerleşmişlerdir.
       İlçemizin ismini alışı ile çeşitli rivayetler bulunmakta olup bunların içinde olasılığı en güçlü olan iki rivayet bulunmaktadır:

1-) Selçuklular döneminde bölgede, Ahu Bey isimli bir beyin yaşadığı, Ahu Bey’ e istinaden de Ahurlu ismini alarak zamanla Ahırlı’ ya dönüştüğüdür.
2-) Diğer bir rivayete göre ise, Selçuklular döneminde Bozkır’ ı ilk fetheden Bozkır Bey’ in at bakıcısının bu bölgede yerleştiği ve Ahırlı adının buradan geldiği söylenmektedir.

İLKÇAĞLARDAN GÜNÜMÜZE AHIRLI       

      Ahırlı ilçesi, antik çağlarda Asia Mineur olarak bilinen Anadolu’ da İç Anadolu platosunun güneyinde bulunan İsauriç bölgesinde yer alır. Kuzey ve Kuzeydoğusu;  Lykaonia, batısı; Pisidia, güney ve güneybatısı; Pamphilia, güneydoğusu; Cilicia ve Capadokia bölgeleri ile çevrili bulunan İsauria bölgesinin sınırları içindedir. Bu bölge M.Ö. 2000 yıllarında Anadolu’ da büyük devletler kuran Hititler, Persler, İskitler, Kimmetler ve Bergamalıların hakimiyeti altına girmiştir.
      Buraya M.Ö. IV. Yüzyılın son çeyreğinde Büyük İskender İmparatorluğu hakim olmuştur. M.Ö. I. Yüzyılda Büyük Roma İmparatorluğunun sınırları içine girmiştir. 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferine kadar Bizans’ ın hakimiyetinde kalmıştır.
Toros dağlarının sarp, geçit vermeyen vadileri ve tepelerinde yaşayan İsauira halkının geçim kaynağını korsanlık ve esir ticareti teşkil etmiştir. Bölgede toprak kesiminin az oluşu ve tepelik olması sebebiyle halk, bu tepeleri bir yere toplayarak araziye kazma ile buğday ekerek hayatlarını sürdürmüştür. Bölge halkı, Akdeniz’deki limanlardan faydalanarak, Toros Dağlarını üst olarak kullanmışlardır.
      Ahırlı İlçesinin de eski çağlarda İsauriç bölgesinde bir askeri bölge olduğu sanılıyor. Çarşı Camii Avlusunun duvarına yerleştirilen, bir tabule ansata (ayna, kulplu çerçeve biçiminde tasvir edilen bir kubbe) de M.Ö. I. Yüzyılda İsauira bölgesinde yaşayan “DEMETRİONTOS” adlı bir askeri komutana aittir.
Bölge, İstanbul’ u fethetmeye gelen İslam gazileri tarafından İslamlaştırılmaya başlanmıştır. Bu mücahid gaziler Anadolu’ nun Hristiyan, Rum, Ermeni ve Süryani halkı ile dini ve kültürel yönde münasebetlerde bulunarak Malazgirt’ten üç asır önce Müslüman-Türk ordularına zemin hazırlayarak bölgenin fethini kolaylaştırmışlardır. Bu manevi liderler arasında Ahırlı Erdoğan Köyünde medfun bulunan Şeyh Muhammet Celalettin Hazretleri başta gelir.
     Ahırlı, Anadolu’ nun fethinden sonra özellikle, Haçlı seferlerinde Kıbrıs ve Alanya’ dan Anadolu’ ya saldıran Haçlı sürülerine karşı Anadolu Selçuklularının da Bizanstan beri devam eden askeri ve atlı birliklerinin at tavlalarının bulunduğu bir askeri merkez ve üst olarak görev yapmıştır. Bu görevi yapan İçel Türkmenlerinden olan Dodurga Oğuz Beylerinden meydana gelen, Ahurlu Beyleri, o dönemden beri bölgeyi kahramanca savunmuşlardır. Atların yetiştirildiği bu ahırlar ; eski camii (Aşağıoluk ve Hansıdı) mevkiinde bulunan yoldur. En eski yerleşim bölgelerinde Dodurga, Doğancı Deresi ve Gavur Öreni mevkileridir. O dönemlerde, İlçenin su ihtiyacı da eski camii altında bulunan su sarnıcından karşılanmaktaydı.
Kasaba, Karamanoğulları döneminde de aynı görevi üstlenmiş, İbrahim Bey (Ö.1454) bu bölgede vakıflar kurmuştur.
     İçel Türkmenlerinin Taşlık Silifke’ de yaşayan Bozkır Oymağı, II Beyazıd Döneminde Bozkır Bey ve Kanuni döneminde Bozkır Bey’ in oğlu Hüseyin Bey’ in reisliğinde bugünkü Bozkır ve Ahırlı İlçesi çevrelerinde hüküm sürmüştür.
Kanuni’ nin torunu olan II. Murad döneminde Ahırlı; Konya, Beyşehir Sancağı, Bozkır kazasına bağlı Ahurlu Köyü olarak …….. Bey’ i zeametidir. Bu Köyde Hacı Bektaş-ı Veli’ nin müridi olan Abdal Musa halifelerinden Abdal Ahmed adlı mürşidin zaviye ve zaviye hizmetkarlarının elinde çeşitli arazi tasarruflarındandır.
      Ayrıca son dönemlere kadar kasaba, Alanya,Akseki, Manavgat,Beyşehir,Bozkır ve Çumra İlçeleri ve köylerinin ihtiyaçlarını karşıladıkları elli demirci, elli leblebici, otuz kunduracı, dört dokumacı, on nalbant, on marangoz, on duvarcı ustası, on bakkal, onbeş terzi, yirmi kasap vs. gibi  394 esnafın faaliyet gösterdiği bir ticaret merkezi idi.
1963 yılında Belediye Teşkilatı kurulan Ahırlı, Bozkır ilçesinin Nahiye merkezlerinden biri idi.
     09.05.1990 tarih ve 3644 Sayılı 130 İlçe Kurulması Hakkında Kanun ile Bozkır İlçesinden ayrılarak, Akkise Kasabası, Aliçerçi, Bademli, Balıklava, Büyüköz, Çiftlik, Erdoğan, Karacakuyu, Kayacık, Kuruçay ve Küçüköz köylerinin kendisine bağlanması ile İlçe olmuştur. 31 Temmuz 1991 tarihinden itibaren de ilçelik faaliyetine başlamıştır.

COĞRAFİ YAPI      

      Ahırlı İlçesi Suğla Gölünün doğusunda yavaş yavaş yükselen bir set üzerinde kurulmuştur. Güneyinde Toros sıra dağları uzanır. Doğusunda Bozkır, batısında Yalıhüyük ve Seydişehir İlçeleri, kuzeyi Akören İlçeleri ile  çevrilidir. İlçe sınırları içerisinde Toros Sıra Dağlarının kuzeyinde ve eteklerinde çeşitli yaylalar mevcuttur. Bunlar; Aşağı Yayla(Bademli Yaylası), Bartlı Yaylası, Sülek, Gölcük, Karacakuyu Yaylası, Aşağı ve yukarı Sazaklar, Kayacık, Çiftlik, Erdoğan Köyü  Yaylalarıdır. Bahar aylarında bu yaylaların bazılarına göç yapılır.
AHIRLI İlçesi 37-38 enlem, 32-33 boylam daireleri arasında yer alır. Denizden yüksekliği 1200 metre, yüzölçümü 49.000 hektardır.
İlçenin kuruluş yeri engebelidir. Yerleştiği alan sağlam kalkerlerden oluşmuştur. Deprem haritasında 4. dereceli  deprem bölgeleri içerisinde gösterilmektedir. İlçe sınırları içerisinden geçen bir akarsu yoktur. Yalnız, İlçeye bağlı Akkise Kasabası ve Balıklava Köyü arazilerinden Beyşehir Kanalı geçerek, Apa Barajına dökülür. İlçenin iklimi İç Anadolu  ve Akdeniz iklimlerinin özelliklerini taşır.

ORMANLARIMIZ
      49.000 Hektar olan ilçe yüzölçümünün 19.016 hektarını ormanlarımız kaplamaktadır. İlçenin coğrafi yerleşimi Toros sıradağları üzerinde olması sebebiyle orman bakımından çok zengindir.
Gerek İlçe Merkezi gerekse bazı köylerimiz neredeyse orman ile içiçedir. Özelikle Kuruçay Köyümüz zaten orman içerisinde yer almaktadır. Ormanlarımızda yükseltiye göre mevcut ağaç türlerini sıralarsak; meşe, çam, ladin ve ardıç ağaçları görülür.
Aşağı yayla civarı tamamen meşe ağaçları ile kaplı olup, Bartlı yaylasının kuzey sırtları meşe, güney sırtları ise meşe ve ladin ağaçları ile kaplıdır.
Sülek Yaylasının kuzeyinde bulunan tepeler ise ardıç ağaçları ile kaplıdır. Kuruçay Köyünün batı kısımları, görülmeye değer çam ve ladin ağaçları ile örtülü olup yaz aylarının vazgeçilmez mesire alanlarımızdandır.

YAYLALARIMIZ

*KARACAKUYU YAYLASI
* ERDOĞAN YAYLASI
* ÇİFTLİK YAYLASI
* KURUÇAY YAYLAS
* KAYACIK YAYLASI
*BADEMLİ  (AŞAĞI YAYLA) YAYLASI
  
     İlçeye uzaklığı 5 km olup, badem ağacının fazla olması nedeniyle de adını buradan almıştır. Konumu itibariyle  ilçeye en yakın yayla olduğu için hem hayvancılık hem de tarım işleriyle uğraşan vatandaşlar tarafından tercih edilmektedir.
Küçükbaş hayvan için uygun bir yayla olup,  bakım maliyetini düşürmek için Kış aylarında  bu yaylada  hayvan yetiştiricileri kalmaktadır. Yayla su kaynağı bakımından zengin değildir. Yaylayı çevreleyen dağlarda ardıç ve meşe ağaçları mevcuttur
Bitki örtüsü bakımından oldukça zengin olup, arıcılık bakımından uygun bir yayladır.
Bademli Yaylasını takiben Asarcık olarak bilinen ve 40-50 yıl öncesi bağcılığın yapıldığı,  zamanında 10 ila 15 ailenin kaldığı bir alandır.
Asarcık olarak bilinen bu yer;  Romalıların kaldığı ve yerleşim olarak incelendiğinde çok geniş alana yayılmış olduğu ve  burada yaşayan halkın madencilik ve çömlek işleriyle uğraştığı görülür,  gezip görmeye değer tarihi bir yerdir.

BARTLI YAYLASI
     İlçeye uzaklığı 12 km olup,  Toros dağlarının yeşil vadilerinden biridir. Bartlı Yaylası’ nda halkın bir kısmı Yaz, Kış kalır. Köyü andırır bir yapıya sahip olup, elektrik ve telefon hizmetleri mevcuttur. Ulaşım yönünden sıkıntısı olmayıp, emeklilerin kalacağı uygun bir yerdir.
    Önceleri küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapılırken, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği zamanla yerini büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine bırakmıştır.  Yaylanın ortasından yaz aylarına kadar Güngörmez Çayının akması   bu aylarda yaylaya ayrı bir güzellik katmaktadır. Yaylanın etrafı ladin ve meşe ağaçları ile çevrili ve su kaynakları bakımından oldukça zengin olup, gezip görmeye değer bir yerdir.
Yaylaya genel olarak bakıldığında, Ahırlı İlçesinde yerleşik bulunan halkımızın yanında, diğer illerde yaşayan hemşerilerimizin de burada evleri mevcut olup, yaz aylarında tatillerini bu yaylada geçirmektedir. 180 civarında ev  ve Camisi mevcuttur.

SÜLEK YAYLASI
          Sülek Yaylası İlçeye 25 km uzaklıktadır.  Yaylanın etrafı çok geniş düzlüklerle kaplı ve su kaynakları bakımından çok zengin olup, önünden  bu kaynakların toplanması ile oluşan bir çayın akması, yaylaya ayrı bir güzellik katmaktadır. Yazın  en sıcak olduğu aylarda burada Güneşin sıcaklığı hissedilmez,   etrafını çevreleyen tepeler de  üşünecek derecede serindir. 
         Etrafının geniş düzlüklerle çevrili ve su kaynakları bakımından zengin olması neticesinde küçükbaş hayvan yetiştiricileri tarafından tercih edilmektedir. Bünyesinde; 10.000-20.000 koyunu, 1000 büyükbaş hayvanı barındıracak alana sahiptir. Kullanımı  yalnız Ahırlı İlçesi ile sınırlı değildir alanlar çok geniş olduğu için bazı kısımlarda Antalya İline bağlı yerleşim yerlerinden  bir takım  göçerlere de kısıtlı olarak intifa hakkı verilmiş ve yılın bazı aylarında bu yaylanın otundan suyundan faydalanmaktadır. Osmanlı zamanında  bu yaylada orduya at yetiştirildiği de bilinmektedir. 
         Dinlenme amaçlı olarak çok uygun bir yayla olmasına karşılık, Bartlı Yaylası kadar ilgi görmemiştir. 20 yıl öncesine bakıldığı zaman 15-20 civarında Ahırlı’lı göçerin buraya  sürüleri ile geldiği,  Bahar ve Yaz aylarını burada geçirdiği bilinmesine rağmen, günümüzde bu miktar bir ve iki aile ile sınırlı kalmaktadır. 
         Yaylanın yakınında bulunan ve Dipsiz Göl olarak bilinen bir krater gölü mevcuttur.  Gölde mevcut su Yaz ve Kış aylarında değişmez turistik açıdan gezmeye değer doğal bir göldür.

NÜFUS DURUMU  

      2000 Yılı Nüfus Sayımına göre İlçenin genel nüfusu: 14.254’ dir. Bu nüfusun 5.685 i İlçe Merkezinde, 8.569’ u Kasaba ve Köylerde ikamet eder.
2000 Yılı Nüfus Tespitine göre nüfusun dağılımı  :

AHIRLI  MERKEZ   5.685

AKKİSE KASABASI    6.636

ALİÇERÇİ KÖYÜ   166

BADEMLİ KÖYÜ   551

BALIKLAVA KÖYÜ  247

BÜYÜKÖZ KÖYÜ   71

ÇİFTLİK KÖYÜ   279

ERDOĞAN KÖYÜ   90

KARACAKUYU KÖYÜ  71

KAYACIK KÖYÜ  232

KURUÇAY KÖYÜ   193

KÜÇÜKÖZ KÖYÜ   28

     İlçemize bağlı kasaba ve köylerde nüfusa kayıtlı kişilerin kayıtlarının bilgisayar ortamına aktarılması işlemi tamamlanmış olup , 28.10.2000 tarihi itibariyle T.C. Kimlik Numarası verilmeye başlanmıştır. 2005 Yılı İkinci Altı Aylık Dönem ( 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle )  içerisinde gelişen nüfus olaylarını özetlersek;Evlenme İşlem sayısı:65, Ölüm İşlem Sayısı:30, Doğum İşlem sayısı:141, Boşanma İşlem Sayısı:0, Tashih işlem Sayısı:2, Sosyal Güvenlik İşlem sayısı:0, Nüfus Aile kütük Sayısı:39, VGF 99 İdarece Kayıt Düzeltme: 99 Nakil Giden ve Gelen İşlem yapılmamıştır,  534 adet Erkek Nüfus Cüzdanı , 637   adet  Kadın Nüfus Cüzdanı olmak üzere toplam 1.177 adet nüfus cüzdanı verilmiştir. Bu süre içerisinde 26 adet Uluslararası Aile Cüzdanı verilmiş, 18 adet evlenme icra edilmiştir.

::  EKONOMİK DURUMU  ::

     İlçemiz eskiden demircilik, leblebicilik, kasaplık vs. çok gelişmiş bir durumda olmasına rağmen göçlerin etkisi  ile bu faaliyetlerin hiç birisi kalmamış, şu anda halk geçimini tarım ve hayvancılıkla uğraşarak sağlamaktadır. Toplam 49.000 hektar olan ilçe yüzölçümünün 5.610 hektarı tarıma elverişli, 30.023 Hektarı çayır ve mera arazisi, 12.992 hektarı orman arazisi, 90 hektarı ürün getirmeyen arazidir. Bölgede yapımı tamamlanan kanalet Suğla Pompaj Projesi çerçevesinde bölgenin ve ülkenin kalkınmasında katma değer açısından büyük fayda sağlamaktadır.
     İlçede, haftada bir Salı günleri Pazar kurulur, kurulan bu Pazar İlçeye kayda değer bir canlılık getirir. İlçede herhangi bir banka bulunmadığından finans ve finansla ilgili bütün iş ve işlemler daha çok Bozkır İlçesinde yürütülür. Bankanın bulunmaması bazı sorunlara da yol açmaktadır.
     Aktif kooperatif olarak sadece Tarım Kredi Kooperatifi mevcuttur. Bozkır ve Yalıhüyük İlçelerinden de dahil olmak üzere (18) köyden  (650) ortağı bulunmakta, çiftçilerimize ayni ve nakdi olarak yardımcı olmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifi olarak çiftçilerimize gübre,yem, zirai alet, zirai ilaç, motorin satışı yapılmaktadır. İlçemiz dağ ve yayla turizmi açısından çok elverişli olup, projeler uygulandığı takdirde turizm ve ekonomi canlanacaktır.
5.610 Hektarlık ekilip dikilen arazinin dağılımı ve üretim durumu aşağıdadır.

Buğday 3.000 Hektar 4.500 ton

Arpa 1.000 Hektar 1.500 ton

Nohut 420 Hektar 430 ton

Fiğ 350 Hektar 700 ton

Elma  140.000 Ağaç  12.000 ton

Armut  6.000 Ağaç  172 ton

Badem  600 Ağaç  7 ton

Kiraz  3.250 Ağaç 200 ton

Bağ  10 Hektar  30 ton

Sebzelik  18 Hektar

Erik 4.000 Ağaç  120 ton

Ekiliş alanlarının içerisine girmeyen İlçemize düşen 61.000 dönümlük Suğla arazisinin göl suyunu çekilmesinden sonraki ekiliş alanı  dahil edilmemiştir.

Tarımsal Araç ve Gereç Durumu:
Kulaklı Traktör Pulluğu  : 930 Adet 

Kimyevi Gübre Dağıtıcı : 100 Adet

Mibzer :  10 Adet

Harman Makinesi  : 910 Adet

Selektör  : 1 Adet (Kullanımı Belediyeye ait)

Römork : 930 Adet

Pülverizatör : 400 Adet

Traktör : 930 Adet

Derin Kuyu Pompası : 100 Adet

Süt Sağma Makinesi :   10 Adet

Su Tankeri : 250 Adet

Kuyruk Milinden Hareketli Pülverizatör : 350 Adet

İlçedeki Hayvan Varlığı  :

Küçükbaş (koyun-keçi)   11.640 adet
Büyükbaş (sığır)       4.276 adet
Arı kovanı    1.300 adet

İLÇEMİZDE SANAYİİ       İlçemiz Merkezi kasaba iken bundan 40 yıl öncesine kadar yörenin gerek sanayisi gerekse ekonomisinde büyük bir payı vardı. Ancak 40 yıldan beri dışarıya devam eden göç nedeniyle gerek ekonomik ve gerekse sanayi alanında yok olmaya yüz tutmuştur. Sanayi tesisi bulunmamakta olup, şu anda küçük çaplı kaynak ve demircilik faaliyetleri devam etmektedir. Bu mesleğin yeni temsilcisi ise yetişmemektedir. Şu an devam eden demircilik (keser,kazma, balta, çapa, pulluk vs. gibi) beklide 15-20 yıl sonra tamamen yok olacaktır. Tabi bundaki en büyük etken gelişen teknolojiye ayak uyduramamaktır.

AHIRLIDA BALIKÇILIK
    İlçemiz eşrafları nca balıkçılığa pek meyilli olunmayıp Çiftlik Köyümüz sakinlerince amatörce yapılmaktadır.
Ama komşu ilçelerimizden Seydişehir ve Yalıhüyük İlçe sakinlerince geçim kaynağı amaçlı yapılmaktadır. Pazar Keyfinizi ilçe merkezine yaklaşık 8 km uzaklıktaki Suğla Gölümüzde Kayık Balıkçılığının yanı sıra olta balıkçılığı ile Avlanma Dönemlerinde Sazan, Levrek, Kadife ve yöreye mahsus Yağ Balığı avlanarak keyifli dakikalar geçirebilirsiniz. Ayrıca Dipsiz Gölde olta avcılığı yaparak sazana rastlamanız mümkün olup, avlanmanın yanısıra mesire alanı olarak kullanıma müsait olması sebebiyle ailenizle piknik yaparak tabiatla başbaşa doğa manzarasını seyir edebilirsiniz.

EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU : İlçemiz okuma-yazma oranı %99’ dur. İlçede özel eğitim kurumu, kitapevi, sinema,tiyatro , gazete bayii, spor salonu, basımevi, bulunmamaktadır. Ayrıca folklor ile ilgili herhangi bir faaliyet yoktur. Ancak, özellikle Ulusal Bayramlarımızda ve yıl sonu müsamerelerinde okullarımızda zaman zaman folklor gösterileri yapılmaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunması gereken kurumlar teşekkül ettirilmiştir. İlçemiz genelinde (2) lise,(12) ilköğretim okulu  mevcut olup, bunlardan (9) adedi taşımalı sistem ile Ahırlı Merkez İlköğretim okuluna taşınmaktadır . 2005-2006 Eğitim Öğretim İlköğretim ve lise olmak üzere toplam 1039 öğrenci eğitim görmektedir. Okul Öncesi öğrenci sayısı ise ilçe geneli için 44’ dür. Bu okullarda  (54)  öğretmen görev yapmaktadır. Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu bulunmamaktadır. İlçemiz  Merkezinde bulunan Ahırlı Atatürk Lisesinde bir kütüphane oluşturulmuş ve faaliyetine devam etmektedir. Ayrıca İlçemizde bir Yüksek Okul yoktur. Köylerimizin ilköğretim okulu öğrencileri taşımalı sistem kapsamında Ahırlı Merkezinde eğitim-öğrenim görmekte olup, bu öğrencilere öğle yemeği verilmektedir.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün Hizmetlisi bulunmayıp, (1) hizmetliye ihtiyacı vardır. Ayrıca mevcut demirbaş eşyası yeterli olmayıp, mahalli imkanlar ile karşılanamamaktadır. Milli Eğitim Müdürlüğümüzün 1 Bilgisayar Masası, 2 Koltuk, 1 Daktilo, 1 Hesap Makinesi, 5 Çelik Dolap, 3 Çalışma Masasına ihtiyacı vardır. Ayrıca Hizmet Otosu bulunmamaktadır. Hizmet Otosu ihtiyacı vardır.

Devamsız Öğrencilerin Takibi :
    2000 – 2001 Eğitim-Öğretim yılında İlköğretim okullarında 51 devamsız öğrenciden 47 öğrenciye idari para cezası verilmiş, idari para cezasından sonra devamsızlığı devam eden 29 öğrenci mahkemeye sevk edilmiştir.

    2001 – 2002 Eğitim-Öğretim yılında İlköğretim okullarında 29 devamsız öğrenciye okul idaresince ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce gerekli tebligat yapılmış olup, devamsız öğrencilere idari para cezası verilmesi için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce teklifte bulunulmuş, veliler ile yapılan karşılıklı görüşmeler sonucu öğrencilerin okula devamı sağlanmıştır.

    2002 – 2003 Eğitim-Öğretim yılında İlköğretim okullarında 1 devamsız öğrenciye tebligat yapılmış olup, karşılıklı görüşmeler sonucu öğrencinin okula devamı sağlanmıştır.
2003 – 2004 Eğitim-Öğretim yılında devamsız öğrenci bulunmamaktadır.
2004 – 2005 Eğitim-Öğretim yılında devamsız öğrenci bulunmamaktadır.
2005 – 2006 Eğitim-Öğretim yılında devamsız öğrenci bulunmamaktadır.

SOSYAL DURUM

      Halk genellikle taş ve kerpiçten yapılmış konutlarda oturmaktadır. Beşik ve düz dam olan çatılarda galvanizli saç ve kısmen kiremit bulunmaktadır.
     İlçe Merkezi, Kasaba ve Köylerimizde yaşayan halkın ekonomik yönden fakirliği nedeni ile konutlar betonarme ve tuğladan yapılmamıştır. Son zamanlarda bu tür yapılara başlanıldığı ve bundan dolayı şehirleşme yönünde iyi bir gelişme gösterildiği söylenebilir.
     İlçe ve bağlı birimlerde halk sosyal yönden gelişmiştir. Aile içerisinde kadın-erkek işbirliği vardır. Her evde kitle iletişim  araçlarından radyo, TV. Vb. bulunmaktadır. Halkın büyük bir kısmı önceki dönemlerde büyük şehirlere göç etmişlerdir. Bu dış göçün tesirinden kurtulmakta toplumumuz zorluk çekmektedir. Kadın aile ekonomisine her zaman katkıda bulunmaktadır. İlçemizin içme suyunu karşılayan şehir içi şebekesi mevcut olup, su ihtiyacını karşılamaktadır. Kanalizasyon çalışmaları devam etmektedir. İlçe Merkezinde, 4 kahvehane, 1 fırın, 1 lokanta, 1 kasap, 3 bakkal ve 1 terzi bulunmaktadır.
     İlçemiz Merkez ve Akkise kasabasında Sağlık ocakları bulunmaktadır. Merkez Sağlık Ocağı 25.11.1976 yılında kurulmuş olup,(1) Sözleşmeli Doktor,  (2) Sağlık Memuru, (2) Hemşire, (5) Ebe, (1)Çevre Sağlık Teknisyeni, (1) Laboratuar Teknisyeni, (1) Memur ve (2) hizmetli olarak toplam 14 personel ile hizmetler yürütülmektedir. Hizmetlinin biri ile Sağlık memuru aynı zamanda Yeşil Kart iş ve işlemlerini yürütmektedirler. Akkise Kasabası Sağlık Ocağında görevli Sözleşmeli doktorumuzda Tıp uzmanlık Sınavını kazandığından dolayı doktorumuz bulunmamaktadır. (1) Sağlık Memuru, (1) Hemşire , (1) Ebe ve (1) hizmetli ile hizmet verilmektedir.  Merkez Sağlık Ocağı Tabipliğince , Ahırlı Sağlık Ocağına bağlı Merkez ve 9 köyde 2005 yılı ikinci altı aylık dönem içerisinde; DBT (1-2-3 – Rapel) +Polio+Kızamık+Hepatit+BCG olmak üzere 254 doz aşı yapılmış olup , aşılama oranı % 90 olarak gerçekleşmiştir. 0-7 Yaş grubundaki 14 çocuğa da kızamık aşısı yapılmıştır. Bunun yanında Çevre Sağlığı hizmetleri ile ilgili olarak 135 adet bakteriyolojik su numunesi, 53  kez sulardan fiziksel muayene yapılmış, 120 defa klorlama ile 105 kez klor ölçümü yapılmıştır.
İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ;  Asıl yerleşim yeri Hükümet konağının zemin katında olup, şu anda Kaymakamlık Bünyesinde Hükümet Konağının üçüncü katında tek odada hizmet vermektedir. Toplam (2) Personeli bulunmakta olup, biri Vakıf Sekreteri olarak, diğeri de Kaymakamlık Hizmetlisi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca SRAP elemanı olarak (1) kişi daha geçici olarak çalışmaktadır. 01.01.2005- 31.12.2006 tarihleri arasında; Nakdi Yardım olarak 310.015 YTL, Ayni Yardım olarak 19.941,12 YTL yardım yapılmış olup, 2005 yılı içerisinde nakdi ve ayni yardımdan faydalanan aile sayısı 2088’ dir. Ayrıca 2005 yılı içerisinde 400 aileye 200 ton kömür yardımı yapılmıştır.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI

     İlçemizde havaalanı mevcut olmayıp, deniz ve demiryolları ile herhangi bir bağlantısı da mevcut değildir. İlçemizin Konya ya uzaklığı Bozkır İlçesi üzerinden 137 km. Seydişehir üzerinden 130 km. dir. İlçeye bağlı Akkise Kasabasından geçerek Akören İlçesi güzergahından İl’ e uzaklığı 100 km.dir. Yerleşim birimlerinin tümünde telefon ve elektrik  hizmeti ile TV. Yayınları mevcuttur.
     İlçede P.İ. Müdürlüğü bulunmakta iken, 2003 yılı Kasım ayında Müdürlük kaldırılarak Şubeye çevrilmiştir. İlçe ve bağlılarında toplam; 1502 telefon abonesi mevcuttur.
İlçemiz Merkez ve Akkise Kasabası Belediyeleri olarak, kanalizasyon sorununu %90-95 oranında çözmüşlerdir. ve imkanlar ölçüsünde şehir içi kaldırımları yapılmaktadır. Köylerde ise (Erdoğan,Çiftlik,Kayacık,Kuruçay ve Balıklava  köyleri hariç) kanalizasyon bulunmamakta dır.

ULAŞIM
 
    İlçemiz, Konya İl Merkezine 135 km. uzaklıkta olup, ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır.
 
    İlçemiz merkezinde otobüs şirketi bulunmayıp, ulaşım komşu ilçelerimiz olan Bozkır ve Seydişehir ilçelerinde faaliyet göstermekte olan  firmalar tarafından  sağlanmaktadır.
 
KONTUR TURİZM  / SEYDİŞEHİR
İRTİBAT TLF : (0332 ) 582 1650
 
 
ÖZKAYMAK TURİZM / KONYA
İRTİBAT TLF : (0332 ) 265 0160
 
 
METRO TURİZM / KONYA
İRTİBAT TLF : (0332 ) 265 00 40 – 353 53 51
SEYDİŞEHİR  : (0332 ) 582 16 60 – 582 99 77 
 
SEYDİŞEHİR BİRLİK / SEYDİŞEHİR
İRTİBAT TLF : (0332 ) 582 16 40 
 
ORSEY  / SEYDİŞEHİR
İRTİBAT TLF : (0332 ) 582 59 64  
 
AHIRLI’NIN BAZI İL ve İLÇELERE UZAKLIĞI
KONYA    135 km
MANİSA
AYDIN 
 
İSTANBUL
ANKARA
İZMİR
ANTALYA
MERSİN 
 
BOZKIR  17 km
SEYDİŞEHİR   40 km
Y.HÜYÜK   9 km
ÇUMRA   116 km
AKÖREN  50 km
AKSEKİ                 
ALANYA
MANAVGAT 
 
HAVAYOLU İLE ULAŞIM
 
T.H.Y.    Konya     0332 351 20 00
Pegasus   Konya    0332 237 28 17
 
T.H.Y.    Antalya  0242 243 43 82
Pegasus   Antalya  0242 330 33 52 
 
D.D.Y.   Konya İstasyon Müdürlüğü   0332 322 36 80
D.D.Y.  Çumra İstasyon Şefliği  0332 447 10

KONAKLAMA  
   İlçemizde otel bulunmamaktadır. Belediye Başkanlığına ait misafirhanemiz mevcuttur.
İlçemizde 1 adet Öğretmenevi mevcut olup, Hizmet Binasının yetersiz  ve uygun koşullarda
olmaması sebebiyle hizmet vermemektedir. 
 
Belediye Misafirhanesi  0332 481 43 04
Öğretmenevi Lokali      0332 481 43 01

AKKİSE BAHAR ŞENLİKLERİ
     İlçemiz beldelerinden Akkise Beldesinde her yıl geleneksel olarak Akkise Belediye Başkanlığı ve Akkise Yardımlaşma Derneği işbirliği ile düzenlenmektedir.
    Geniş katılımcıya hitab eden Festivale, yurtdışından festival amacıyla gelip memleket hasretini giderenlerin
yanı sıra bölgedeki vatandaşların da katılımıyla epey bir coşku yaşanmaktadır...
     Festivalde Yağlı Güreş ve Mehteran Marşları ve Yerel Sanatçılarımızın Katılımları ile adeta şenlik doruğa ulaşır.
     27 Mayıs 2007 Pazar günü gerçekleştirilen Akkise bahar festivaline bu yılki katılımda oldukça fazla idi. İlçe Kaymakamı Murat KAHRAMAN’ ın da hazır bulunduğu şenlikte, mehter takımı gösterileri ile yağlı güreş etkinlikleri büyük beğeni topladı.

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Kazanan Parti Adayı

Ak Parti Abdülkadir Yiğit