KONYA TAŞKENT İLÇESİ
 

TARİHİ

  Taşkent, Orta Toroslarda, Taşeli platosunda, Göksu Vadisi Kanyonları üzerinde kurulmuş, konya iline bağlı bir ilçemizdir. Yerleşimi, tarihi kayıtlarda Komesettin İli olarak anılan Ermenek civarının 1227-1228 yıllarında Karamanoğullarının yerleşimine açılması ile yöredeki Türkmenler daha rahat hareket eder duruma gelmeleri ile kurulduğu belirtilmektedir. Toros Dağlarında kalan Ermeniler'in Kilikya’ya (Çukurova) toplanmaya başlamaları ile doğan boşluk Türkmen boylarından özel-likle Avşar, Çetmi, Köseliler gibi. boyların yöreye iskanı ile doldurulmaya başlanmıştır.

          Çoğunlukla Avşar boyuna mensup Türkmenlerin Taşkent'e yerleşim tarihleri takriben 1225-I250 yılları arasındadır. Taşkent yanında şu an çevre kasabalar olan Avşar, Çetmi, Balcılar ve Bolay'ın da yerleşimi göçebe olarak buralara gelen Türk boylarının zamanla yerleşik hayata geçmeleri ile olduğu düşünülmektedir. İlçe merkezi yörede en eski yerleşim yeri olup, tarihi yapılarda da bu doğrulanmaktadır. 1570 tarihli tapu tahrir defterlerinden anlaşıldığı üzere Pirlerkondu (Taşkent'e) da 400 vergi mükellefinin bulunduğu kaydı mevcuttur. Taşkent, Alanya ile Karaman arasındaki kervan yolu güzargahında yer alan müstahkem bir mevkiye sahiptir. Bu özelliğinden dolayı eski tarihlerde ticaret ve zanaatkarlık oldukça gelişmiştir.

          Tarihte Pirilerkondu adı ile anılan Taşkent'e, bu isim 1930 yılında Vali İzzet Bey tarafından verilmiştir. O günden beri Taşkent adı ile anılan nahiye 04 Temrnuz 1987 tarih ve 19507 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3392 Sayılı kanun gereğince İlçe olup, 11 Ağustos 1988 tarihinde ilçe olarak fiilen faaliyete geçmiştir.

 Coğrafi Durumu

                   Taşkent İlçesi, Konya İli'nin 133 Km. güneyinde, 1620 rakımında bulunmaktadır. Akdeniz sahiline yaklaşık 100 Km. kuş uçuşu mesafede olup, coğrafi bölge olarak Akdeniz bölgesinde yer alır. Ancak bulunduğu yer olarak, Orta Torosların Taşeli mevkiinin oldukça yüksek bir bölgesi olması nedeniyle bozulmuş akdeniz ile karasal iklim özellikleri bir arada bulunur. Taşkent'te kışlar soğuk ve karlı, yazlar ılık ve kurak geçer.
 

NÜFUS DURUMU

 

                   İlçe Merkezinin nüfusu 1990 Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre 8.767'dir. İlçenin toplam nüfusu ise 29.750'dir. Bu nüfusun 2.013'ü köylerde kalan kısmı ise İlçe merkezi ile kasabalarda yaşamaktadır. Son yapılan 30 Kasım 1997 tarihli nüfus sayımına görede ilçe merkezi nüfusu 16.181'dir. İlçenin 2000 yılı nüfus sayımına göre toplam nüfusu 46.397 dir.

 
İDARİ DURUMU

lçemizde 5 kasaba, 3 köy ve ilçe merkezi ile birlikte 9 yerleşim birimi bulunmaktadır. Kasabalarımız Afşar, Balcılar, Bolay, Çetmi ve Ilıcapınar, Köylerimiz ise Kecimen, Kongul ve Sazak tır. İlçe merkezinde ve kasabalarda toplam 14 adet mahalle bulunmaktadır. Bunlar; Taşkent merkezde Bektaş, Hıra ve Şihlar mahalleleri, Afşar beldesinde Savcılar, Tepecik ve Yukarı mahalleleri, Balcılar beldesinde Aşağı, Orta ve Veliler mahalleleri, Bolay beldesinde Taşbaşı ve Yeni mahallesi, Çetmi beldesinde Çömeşpınar ve Yeni mahalleleri ve Ilıcapınar beldesinde Merkez mahallesidir.

 
SOYAL DURUMU

Sosyal Durumu

a) Konut:
     İlçe merkezinde binalar bitişik nizam da inşa edilmiş olup, arsa sorunu hat safhadadır. Yapılar genellikle taşla inşa edilmektedir. İlçemiz merkez, kasaba ve köylerin de resmi binalar dışında betonarme bina sayısı %27'dir.

b) Sosyal Yaşantı:
     Yaşantılarında Anadolu'nun tipik yaşam özellikleri göze çarpar, ailede erkeğin yeri tartışılmaz kabul edilir. İlçemiz genelinde tarım ve hayvancılıkla uğraşıldığından, İlçe merkezi ve kasabalardaki hayat da köy yaşantısına benzemektedir. Ancak son yıllarda ilçe genelinden çalışmak için çok sayıda nüfusun gitmesi ve ilçede açılan meslek yüksek okulunun faaliyete geçmesi sonucunda toplumsal davranışlardaki geleneksel'yapı değişmektedir.
       Giyim ve kuşam Anadolu insanın iş hayatına uygun olarak belirlenmiştir. Gençler arasında modaya göre giyim yaygınlaşmaktadır.

c) Sağlık Hizmetleri:
     İlçemiz genelinde sağlık hizmetleri yetersiz personel tarafından yürütülmeye çalışılmaktadır. Ilıcapınar kasabası sağlık evi inşaatı tamamlanmış olup, ebe ataması sağlanmalıdır. Diğer bütün kasabalarımızda Bolay hariç ambulans faal olarak bulunmakta, ambulansların şoförünün olmaması özellikle büyük sıkıntı yaratmaktadır.
      İlçemiz merkezinde yapımına 1992 yılında başlanan Devlet Hastanesinin bitirilmesi İçlimizdeki sağlık hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yürütülmesinde katkıda bulunacaktır.

d) İş ve Çalışma Hayatı:
     2000 yılı nüfus sayımına göre; nüfusun %23'ü ilçe merkezinde %77'si köy ve kabalarda yaşamaktadır. Çalışabilir nüfusun %55'i tarım ve hayvancılık, %13 ticaret, %12'si serbest meslek ve %20'si diğer sektörlerde çalışmaktadır. İlçe genelinde tarım arazilerinin ve iş sahasının yetersiz olması büyük kentlere göçü hızlandırmıştır. Çok sayıda bölge insanı gittikleri yerlerde başarılı olmuşlar, gerek ülke içerisinde gerekse yurtdışında kurdukları şirketler, açtıkları işyerleri ile Taşkent ve Taşkentliyi tüm Ülkeye tanıtmışlardır.

 
EĞİTİM VE KÜLTÜR DURUMU
Eğitim ve Kültür Durumu:
      İlçenin eğitim kültür durumu iyi düzeydedir. Okuma-Yazma oranı %99'lara ulaşmıştır. Orta öğretimdeki okullaşma oranı istenilen seviyede olmayıp bu konuda gerekli çalışmalar yapılmaktadır. Okul, bina ve derslik açısından herhangi bir sıkıntı çekilmemektedir. 2006-2007 eğitim ve öğretim yılında iki köy ilköğretim okulu öğrencileri taşımalı sistemle eğitim-öğrenim görmüşlerdir. Üç köy ilköğretim okulu   tamamen   kapalı   olup,   Kongul  ve   Sazak  köyleri   taşımalı   sistemle   eğitim   görmektedir.

      İlçemiz merkezinde 1 kütüphane mevcut olup, 18.09.1969 yılında hizmete açılmıştır. Halen İlçe Kütüphanesi adı altında hizmet veren kütüphane zengin kitaplığa sahip olmakla birlikte, personeli olmayıp, bir adet geçici personelle hizmet vermeye çalışmaktadır. Kütüphanemize bağlı Afşar ve Balcılar kasabalarında 1 er adet kütüphane bulunmakta, Afşar'da 1 memur, 1 hizmetli, Balcılarda personel bulunmamaktadır.
Ekonomik Durumu
Ekonomik Durumu:
a) Tarım:
     İlçe merkezi, kasaba ve köylerimizde 75.000 dekar ekilir-dikilir arazi bulunmaktadır. Arazilerin engebeli olması nedeniyle tarım makineleşmemiş ve tamamen insan ve hayvan gücüne dayalı olarak yapılmaktadır. Son yıllarda meyvecilik alanında hedeflenen oranda olmasa da üretimde belirgin bir gelişme kaydedilmiştir. Başta kiraz, şeftali, erik gibi sert çekirdekli meyveler ile elma, armut vb. yumuşak çekirdekli meyveler yetiştirilmektedir.
     Sulama imkanlarının olmaması üretimi olumsuz etkilemektedir, ilçemizde 15.000 dekar sulanabilir arazi mevcut olup, bölge iklimi başta yüksek gelir getirebilen kiraz, elma, üzüm ve ceviz gibi meyvelerin yetiştirilmesine uygundur. Bunun yanında 24 adet seracılık yapılmakta ve bunların %70'i faal durumdadır. Yöremiz yüksek gelir getirebilen kirazcılık başta olmak üzere meyveciliğe uygun olmasına rağmen vatandaşlarımızın geleneksel tarım yöntemlerine ve ürünlerine bağlı olmaları ve modern yöntemleri kullanmamaları bu alanlarda istenilen başarı seviyesine ulaşılmasını engellemektedir. Yapılan eğitim çalışmaları ve sağlanan teşviklerle bu sorun aşılmaya çalışılmaktadır.
     İlçe genelinde yeteri kadar orman bulunmaktadır. Ormanları oluşturan ağaç çeşitleri Çam, Ladin, Katran ve Meşe olarak sayılabilir.

b) Hayvancılık:
     İlçe hayvancılık yönünden de ileri bir düzeyde değildir. Hayvancılık genellikle küçükbaş hayvancılık üretimi şeklinde yapılmaktadır. Büyükbaş hayvanların büyük bir kısmı yerli kara tabir edilen sığır ırklarından oluşmaktadır. Büyükbaş hayvan ırkının ıslah edilmesine yönelik olarak iyi vasıflı tabi tohumlama boğaları ile ve suni tohumlama yolu ile bölgedeki yerli ırkların ıslah edilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Son yıllarda büyükbaş hayvancılıkta et ve süt yönünden daha yüksek verimin alınabilmesi için iyi kalitede hayvan yetiştirilmesi amaçlanmış, bu doğrultuda az da olsa çeşitli kurum ve kuruluşlar aracılığı ile kaliteli büyükbaş hayvan ithal edilmiştir. Bu kapsamda Afşar Tarım Kalkınma Kooperatifi Tarım Bakanlığı destekli 200 baş süt sığırı projesi uygulamaktadır.
     Ayrıca ilçe coğrafi konumu ve mevcut olan arazi yapısı ile kuru ve sulu ziraata uygun olmadığından vatandaşlarımız farklı üretim alanlarına yönelmiştir. Arıcılık en önemli alternatif tarımsal üretim alanının oluşturmaktadır. Arıcılık yörenin zengin flora yapısı ve bozulmamış çevre şartlarında en uygun ve verimli tarımsal faaliyet olarak değerlendirilmektedir.

c) Sanayi:
     İlçede önemli bir sanayi kuruluşu yoktur. Hayvancılığa dayalı süt mandırası ve soğuk hava deposu dışında, küçük ölçekli aile işletmeleri (halıcılık, bıçakçılık) ile belediyelerin (Taşkent-Balcılar) ve halka ait alabalık üretme tesisleri bulunmaktadır.

d) Kooperatifçilik:
     İlçe merkez ve kasabalarında üç adet tarımsal kalkınma kooperatifi bulunmaktadır.

e) Bankacılık:
    İlçede TC. Ziraat Bankası şubesi mevcut olup, 5 personeli bulunmaktadır. Banka şubesinden Emekli Sandığı, S.S.K., Bağ-Kur ve devlet memurlarının maaşları ödenmektedir. Halk banka kredisi kullanma konusunda çekingen davranmaktadır.

f) Turizm:

    İlçemiz yayla ve dağ turizmi ile kış turizmine uygun olup, Taşkent-Alanya yolunun iyileştirilmesi halinde bu sektörde büyük gelişmelerin olacağı tahmin edilmektedir. Turizmin gelişmesi amacıyla İlçe merkez belediyesince yaptırılan iki yıldız hizmet kalitesindeki otel (Pirilerkondu) faaliyetine devam etmektedir.
 
Ulaşım ve Altyapı
a) Elektrik:
    İlçemizin elektrik sistemi enterkollekte sisteme bağlı olup, genelde Göksu Hidroelektrik Santralinden enerji almaktadır. İlçe merkezi, kasaba ve köylerde elektrik ihtiyacı tümüyle karşılanmış bulunmaktadır. Sokak aydınlatmaları genel olarak yeterlidir. Kasaba ve köylere bağlı yaylalar mevcut olup, yaz aylarında yoğun olarak kullanılmaktadır. Hayvancılık ve meyveciliğin (özellikle kirazcılığın) gelişmesi için yaylalara ve bahçelere elektriğin götürülmesi önceliklidir.

b) Su :
    İlçe merkezi, kasaba ve köylerde içme suyu problemi büyük ölçüde giderilmiş olup, bütün yerleşim birimlerinde şebeke suyu mevcuttur.

c) Kanalizasyon:
    İlçemiz merkez ve Afşar kasabasında sağlıklı bir kanalizasyon şebekesi mevcuttur. Balcılar kasabasında kanalizasyonun büyük bir kısmı tamamlanmış, kalan bölümdeki çalışmalar devam etmektedir. Çetmi kasabasında kanalizasyonun şebekesinin %99'u yapılmış olup, atıklar yapılan fosseptik çukurunda toplanmaktadır. Bolay ve Ilıcapınar kasabalarında kanalizasyon yapımı çalışmalarına devam edilmektedir.

d) Ulaştırma (Yollar):
    İlçe merkezi 135 Km.lik bir karayolu ile Konya İli'ne, 13 Km.lik bir karayolu ile Hadim İlçesine, 40 Km.lik bir kara yolu ile Karaman İli Sarıveliler ve 80 Km.lik bir kara yolu ile de Ermenek İlçelerine bağlıdır. Kasaba ve köylerin ulaşımı tamamen sağlanmıştır. Sazak köyü yolu stabilize yol olup, Köy Hizmetleri ağında bulunmaktadır.

e) PTT. Radyo ve TV Hizmetleri:
    Taşkent ilçe merkezi, kasabalar ve tüm köyler otomatik telefona kavuşturulmuş olup, Ulusal ve Uluslararası haberleşmeye açıktır. Ayrıca İlçe Merkezinde Telsim, Avea ve Türkcell, diğer kasabalarda Türkcell şebekesi ile cep telefonu görüşmeleri yapılabilmektedir. Köylerimizde cep telefonu görüşmeleri yapılamamaktadır.