KONYA HADİM İLÇESİ
HADİM İLÇESİ

Yüzölçümü : 921 km²
Nüfusu : 53.183
İlçe Merkezi : 16.171
Köyler : 37.012
Rakım : 1495 m.

    Hadim, Akdeniz kıyı şeridi ile Konya Ovasını birbirinden ayıran Batı Toros sıra dağlarının doğu kısmında Taşeli Platosunun tepeleri arasındaki dar vadiler üzerinde kurulmuş bir ilçedir. İlçe merkezinin tarihi antik dönemlere kadar uzanır. Çevresinde Bizans ve Roma dönemlerine ait bir çok yerleşim kalıntıları mevcuttur.

1071 Malazgirt savaşından sonra Anadolu'ya yayılarak Kara Hacı Mustafa Efendi başkanlığındaki bir aşiret Hadim'in bulunduğu yere yerleşmişlerdir. Anadolu'nun Kültürel yönden Türkleştirilmesi esnasında din alimlerinin yetiştirdiği bir yer durumuna gelen İlçeye "Beldi-i Hadimül-ilm" adı verilmiştir.

İklim özelliği olarak Akdeniz bölgesi içerisinde yer alır. Konya İl Merkezine uzaklığı 128 Km'dir. İlçenin Alanya ilçesi ile sınırında kalan Gevne bölgesinde Aktepe (Geyi Dağları) 2588 m yükseklikte olup, İlçenin en yüksek noktasını oluşturur.

TARİHÇE

      Hadim' in bulunduğu bölge; 2 yy . kadar Selçukluların elinde kalmıştır. Daha sonra Karamanoğulları’nın eline geçmiştir. 1465 de Fatih Sultan Mehmet, Karamanoğulları Beyliği' ni ortadan kaldırdıktan sonra bu bölge Osmanlı Devleti'nin hakimiyetine girmiştir.

      Hadim, Ebu Said Muhammed Hadimi dönemine kadar küçük bir köy olarak kalmıştır. Ancak Hadimi ile birlikte büyümeye ve ünü Osmanlı ülkesine yayılmaya başlamıştır. Hadimi zamanında Hadim, bölgenin ilim ve irfan merkezlerinden biri olmuştur. Osmanlı kaynaklarında Hadim'den bahsedilirken Hadim'in, İstanbul, Bursa, Konya, Kayseri gibi büyük ulema yetiştiren beldeler arasında sayılması ilçenin o dönemdeki önemini göstermektedir.

      Hadim daha sonraki tarihlerde yapılan idari taksimatta birkaç kez kaza ve nahiye merkezi olmuştur. 1901 yılında bucak olarak Karaman'a bağlanan Hadim, 30 Mayıs 1926 yılından sonra ilçe merkezi olmuştur. Halen Konya iline bağlı ilçe konumundadır.

      Hadim; sözlük anlamı itibariyle: Hizmet eden, hizmet edici, yarayan ve yarar anlamlarına gelmektedir.

KONUM

      Hadim, Asya ve Avrupa kıtaları üzerinde bulunan ülkemizin ilçelerinden biri olup kuzey yarım kürede 37 derece kuzey paraleli ve 33 derece doğu meridyeninin kesim noktasındadır. Hadim; Konya iline bağlı Orta Toroslar’ın merkezinde bir vadi içerisinde kurulmuş olup, Konya' ya uzaklığı 128 km . dir. Aynı zamanda Akdeniz bölgesi  sınırları içine girmekte ve Alanya' ya kuş uçuşu 70 km . uzaklıktadır.

YERYÜZÜ ŞEKİLLERİ

      Hadim ve çevresindeki yüksek dağlar; 4. cü zamanın bozuk izlerini taşır. Kuzeye dönük yamaçlar arasında sirkler ve (U) şeklindeki vadiler 2500 m . den daha yükseklere doğru görülmeye başlar. Torosların yapısında kalkerler önemli yer tutar. Orta Toroslar yükseltisi; Dineksaray köyünden başlar. Akdağ ve Geyikdağı önemli dağlarındandır.
      Yukarı Göksu Havzası’ndaki Dağları ve Akarsuları Gösteren Resim

      Şimdi Hadim ve çevresinde bulunan bu dağların özelliklerinden kısaca bahsedelim.

GEYİK DAĞI

      Geyik Dağları bölgenin en yüksek dağları olup (2900 m.), Akseki-Bozkır ve Gündoğmuş –Hadim arasındaki araziyi kapsar . Dağ üzerinde çok geyik ya­şadığı için bu adı almıştır . Dağ Göçmen Beli ile Kuzeybatı-Güneydoğu is­tikametinde Delikli Pınar Beli arasında uzanır. Geyik Dağının kuzey yamaçları daha az güneş aldığı için karı hiç eksik olmaz. Dağın batı kesiminde çok dağ keçisi yaşar. Geyik dağı aynı zamanda bir çok küçük göle yataklık eder. Bu göller ; Eğri göl, Yenice Pazar Gölü, Dipsiz Göl, Sülüklü Göl, Karın Gölü bunlardan bazılarıdır.

AK DAĞ (Küçük Geyik Dağı)

      Geyik dağının batısında Gezlevi ( Korualan ) ile Taşkent arasında uzanır ve Hadim’i oluşturan dört mahalleden biri olan Hocalar Mahallesi, Ak Dağ’ın eteklerinde kurulmuştur. Dağın yüksekliği 2117 metredir. Ak Dağ ile Ge­yik Dağı arasında uzanan boğaza Göçem (Göçen) Boğazı ismi verilmektedir. Ak Dağ’ın Geyik Dağı’na bakan kısmı oldukça dik olup bu kısma halk arasında “ Kız Uçtuğu” ismi verilmiştir. Güney kesimi ise daha dik olmayıp meşe ormanları ile kaplıdır. Ak Dağ’ın bir parçası olan Çal Dağı, çevresindeki 72 pınarı ve Kozağacı suyu ile ünlüdür. Hadim içme ve sulama suyu bu dağ çevresindeki kaynaklardan elde edilmektedir.

AKARSU VE GÖLLER

GÖKSU

      Geyik dağlarından çıkar Taşeli yaylasının sularını toplayarak Bozkır ve Hadim ilçelerinden geçerek Ermenek ve Silifke güzergahını izler ve Akdeniz’e dökülür.Göksu 250 km uzunluğa ve 10.000 km lik havzaya sahiptir. Hadim Göksu nehrinin başı Gevne yaylalarına kadar çıkar dedem köyü bahçesine kadar gelir. Taşkent suyu denen çay ile birleşerek asıl Göksu’yu oluşturur. Bundan sonra Aladağ üzerinden Yerköprü’ye çıkar. Yerköprü terimi bir akarsuyun yeraltına girip bir süre yer altında yol aldıktan sonra tekrar yer yüzüne çıktığı oluşumlar için kullanılmaktadır.Karasu üstten göksu alttan akarlarken 20 m yüksekten nehir yatağına dökülerek muhteşem bir şelale oluştururlar.İşte bu şelale Hadim Yerköprüsü’dür. Yukarıdan akan Karasu’nun kalkerli olması sebebiyle Karasu’nun yol güzergahında mavi ve yeşil traverterler oluşmaktadır.   

  AVŞAR DERESİ

      Kaynağını Mahrem ve Bozdağın eteklerinden almaktadır.batıya doğru 5 km aktıktan sonra güneyden gelen Çetmi deresiyle birleşerek kuzey batıya doğru döner.Daha sonra Sızak deresini de bünyesine katarak kuzeye yönelmekte ve derin bir kamyon vadi oluşturmaktadır bu vadiden doğu yönüne doğru keskin bir dönüş yaparak Gökdere ile birleşmektedir. Avşar deresi ile Gökdere’nin birleşmesinden sonra akarsu, Göksu adını almaktadır.

DEĞİRMEN DERESİ

      Korualan Kasabası dahilindeki Sinap Dağının kuzey eteklerinden çıkar. Bu yörenin sularını ve etrafındaki dağların sularını toplayarak Perşembe suyu ile birleşir. bundan sonra Değirmen deresi mağarasına girerek kaybolur.Daha sonra Kuru Dere vadisinin altından geçerek Dedemli Kasabası'nın Karapınar mevkiinde açığa çıkar.

GEZLEVİ ÇAYI

      Göksu yu besleyen kollarından birisidir. Korualan kasabası sınırları içinde akar Karakuş dağlarının sularını Göksu nehrine taşır Sugözü ve İnbaşı isimli iki küçük kaynak ile beslenir. Gezlevi çayı talaşlı seki den geçerek ak belenin yanında Kocaböğe isimli bente gelir. Gezlevi çayı Kayhan deresinin sularını alarak kuzeye doğru akar daha sonra dedemliden gelen suyla birleşerek Göksu nehrine karışır.

KAYHAN DERESİ

      Korulan kasabası sınırları içinde Kayhan isimli vadide hayat bulduğu için bu ismi almıştır. Akdağ’ın batı eteklerinin suları ile beslenir.su çatı isimli bölgede,Karabük mevkiinden gelen sular ile birleşerek kızlar çıktığı dağının doğusundan geçerek yalnız kaya mevkiine ulaşır. Bu mevkiden sonra Kayhan deresinin yatağı birden bire alçalarak uçurum halini alır daha  sonra su gözü mevkiine gelerek Gezlevi çayına karışır.

İKLİM ÖZELLİKLERİ

      Hadim idari olarak Konya iline bağlı olmasına ve İç Anadolu bölgesi içinde kabul edilmesine karşın; iklim olarak Akdeniz bölgesi içinde yer alır. Bölgede İç Anadolu karasal iklimi ile Akdeniz iklimi arasında geçiş tipi özellikler görülmektedir. Dağların uzanış doğrultusu ile yükseltiden dolayı Akdeniz iklim özelliklerini taşıyan hava kütleleri Hadim ilçe merkezine kadar sokulamaz. Bu hava kütlelerinden bir kısmı Göksu vadi yatağını izleyerek, Aladağ boğazına kadar  sokulmaktadır. Aladağ Vadisinde Akdeniz iklimi hüküm sürerken Hadim ilçe merkezi ve yakın çevresi karasal iklimin etkisi altında kalmaktadır. Bu bölgede hüküm süren karasal iklim, Konya ikliminden farklı özelliklere sahiptir. Bu farklılık Hadim' in sahip olduğu ortalama 1500 m . yükseklikten ileri gelmekte olup yazların daha serin geçmesine ve Konya’dan daha fazla yağış almasına sebeb olmaktadır.

SICAKLIK

      Yaz mevsiminin ortalama düşük sıcaklıkları Hadim de 11 ile 14 derece arasında değişmektedir. Ortalama sıcaklıkların en yüksek olduğu aylar temmuz ve ağustos aylarıdır. Bu iki ayın sıcaklığı da birbirine çok yakındır.

      Sıfırın altında olan sıcaklık değerleri şubat ayından itibaren sürekli bir yükselme göstererek temmuz ayında maksimum değere ulaşmaktadır. Sıcaklık değerleri eylül ayından itibaren düşmektedir. En düşük sıcaklık değerlerini gerçekleştiği ocak ayında başlayan don olayları kış mevsimi boyunca devam etmektedir. Hadim ve çevresinde yılda ortalama 107 gün don olayı yaşanmaktadır.

NEM VE BULUT

      Hadim istasyonunda bugüne kadar yapılan rasat ortalamalarına göre yıllık ortalama bulutluluk 4.1 olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca nispi nem oranı da % 58 olarak ölçülmüştür. Nispi nemin aylara dağılışında  en düşük nem miktarı ağustos aylarında (%44), nispi nemin en yüksek olduğu aylar ise aralık ayında (%74) olarak tespit edilmiştir.

Güneşlenme durumu incelendiğinde yıllık açık günlerin ortalaması; 132.3 gündür. Açık günlerin mevsimlere dağılışına baktığımızda ; en açık günler, sonbaharda yaşanmaktadır. Hadim de kapalı günler, ortalama 15 gün sürmekte ve bu günler Ekim - Mayıs ayları dışında yaşanmaktadır.

BASINÇ VE RÜZGAR

      Ülkemiz genelde Basra alçak basınç merkezi ile Asor yüksek basınç merkezinin etkisi altında kalmakta ve rüzgarlar ile yağış bu basınç merkezlerinden etkilenmektedir. Bu bölgede vadi sisteminin uzanışına uymamakla birlikte birbirine ters iki rüzgar yönünün hakim olduğu görülmektedir. Hadim’de rüzgarlar genelde kuzeydoğudan esmektedir. Diğer bir rüzgar ise batı yönünden esmektedir. Hadim ve çevresinde, lodos, karayel, poyraz isimli rüzgarlar esmektedir. Bu bölgede lodos güneyden, poyraz kuzeyden eser.

YAĞIŞLAR

      Ortalama yağış miktarı Hadimde 654 mm dir.Hadimin içinde bulunduğu bölgede yağışların mevsimlere dağılışı gözden geçirildiğinde en kurak mevsimin yaz, en yağışlı mevsimin kış olduğu görünmektedir. Yağışların yaklaşık %50,2 si kış mevsiminde gerçekleşir.

      Hadimin rakımı 1530 m. dir. Bu yükseltiden dolayı, yağışlar; bahar aylarında yağmur,  kış aylarında kar şeklinde düşmektedir. Kar yağışlı günlerin ortalaması 28 gündür. Yine ortalama verilere göre yılın altı ayında kar yağışı görülmektedir. Kar yağışı yoğun olarak Ocak, Şubat aylarında görülmektedir.

  Hadim’in 5 Yılık Meteorolojik Özelliklerinin Ortalaması (2000-2005) 

 

BASINÇ
MB.

SICAKLIK

NİSPİ  NEM
%
BULUT
ORT.
ORT
RÜZGAR
ORT
YAĞIŞ
MM.
KAR
CM
DON
GÜN
AYLAR ORT.
SIC
MAX.
SIC
MİN.
SIC
OCAK

841,6

1,3 5,5

-2,4

67,5

5,5

2,9

71,0

48

18

ŞUBAT

839,2

-0,6 4,1

-4,7

63,7

4,2

3,5

64,6

36

18

MART

841,1

4,9 10,7

-0,3

54,8

3,6

3,4

27,8

10

11

NİSAN

842,7

8,6 14,5

3,3

56,6

4,3

3

48,2

13

5

MAYIS

842,5

13,5 19,6

7,5

52,6

3,6

2,3

25,0

0

0

HAZİRAN

842,6

17,4 23,6

10,5

50,2

2,3

1,9

20,6

0

0

TEMMUZ

842,6

22,3 29,2

11,8

45,1

0,9

2,0

2,9

0

0

AĞUSTOS

843,3

22,2 29,5

15,0

47,0

0,3

2,2

12,5

0

0

EYLÜL

845,1

16,0 23

10,0

54,0

1,7

2

42,6

0

0

EKİM

846,8

8,8 15,2

3,9

61,5

3,5

1,9

13,4

0

0

KASIM

845,4

4,1 8,9

0,4

65,4

4,8

2,3

70,2

17

0

ARALIK

843,8

3,2 8,4

-0,3

62,4

4,1

2,7

22,5

9

0

YIL TOP.

10116,7

121,7 192,2

54,7

680,8

38,8

30,1

421,3

133

61

YIL ORT.

843,1

10,1 16

4,6

56,7

3,2

2,5

35,1

11,08

---

TOPRAK KALİTESİ

 

      Hadim' in bulunduğu bölgede ve çevresinde kırmızı Akdeniz ve kahverengi Akdeniz toprakları bulunmaktadır. Bu topraklar % 30- %50 eğime sahip litozoyik topraklardır. Bölge civarındaki toprak kalitesi 6. sınıf topraklardır. Bu topraklar esas itibari ile kırmızı Akdeniz ve kahverengi Akdeniz topraklarının karışık halidir. ABC profilli topraklardır. Toprağın ana maddesi esas olarak sert kalker olup hafif dağlık bölgelerde granit, kiltaşı, kumtaşı, çeşitli metamorfikler, kristal kayalar,fliş, kireçtaşı olabilir. Alçak yayla ve ovalarda bazik karekterli andezitik, dasitik, bazaltik kayalar, kiltaşı, çimentolaşmış kumtaşı ve konglomera, marnlı depozitler, çeşitli sediment kayalar, çakıllı kumlu, killi genç sedimentler ve kumlu kil taşlarıdır.

BİTKİ ÖRTÜSÜ VE YABAN YAŞAMI

      Hadim ve çevresi İran-Turan fitocoğrafik bölgesinde yer alır. Ancak İç Anadolu-Akdeniz geçit sahasına yakın olduğundan Akdeniz elementlerinin oranı  da yüksektir. Burada  Avrupa-Sibirya elementlerinin az oluşu da önemli bir husustur.
      Geobotanik bakımdan Xero-Euxin step ormanı sınıflandırması içinde kalmaktadır. Bitki coğrafyası bakımından Submediterran karaçam ormanları ve step bölgesinde kalmaktadır. Ayrıca coğrafi bakımdan incelediğimizde, kışa dayanıklı kurakçıl ormanlar ve stepler sınıflandırılması kapsamında kalmaktadır.
      Bu bölgede kıyıdan 500-600 m. Yüksekliklerde maki bitki örtüsü görülür. 600-1200 m. Arasında kızıl çam ve meşelerin egemen olduğu karılık ormanlar yer alır. 1200-2000 m. Arasında ise yüksek ormanlar olarak adlandırılan sedir, göknar ve kayınlardan oluşan orman kuşağı bulunur. 2000 m de sonra iğne yapraklı ağaçlar seyrekleşir ve bodurlaşır ve Alpinik çayırlar denen, renkli çiçeklerle bezenmiş, yazları da kurumayan yüksek otluklara geçilir.
      Ayrıca belirli kesimleri de çorakçıl vejetasyonla örtülüdür. Ovada bir koni gibi dikilen Karadağ, çevresine nazaran farklı bir bitki örüsü ile kaplıdır. Doğu yamaçları ile kuzey eteklerinde Quercus(Meşe) toplulukları yaygındır. Geri kalan kısmı ise steplerle örtülüdür.
      Bunun yanında su boyları söğüt ve kavaklarla süslenmekte ve kavak ilçe ekonomisinde önemli yer tutmaktadır. Yaylaları çayırlarla kaplı olup nispeten küçük baş hayvanların ihtiyacını gidermektedir. Bazı dağların tepe ve yamaçları ağaçsız yalçın kayalarla kaplıdır. Arpa ve buğday gibi tahıllar bitki örtüsü olarak pek yer tutmamakla birlikte bunların yerini; üzüm, elma ve kiraz bağları almaktadır.
      Bu bölgedeki toplam kültür arazisi % 4, bunun % 6’ sı çayır, % 6’ sı mera, % 66.4’ ü orman, % 2’ si kuru tarla, % 2’ si sulu tarladır.

  HADİM'DE BİTKİ TÜRLERİ

      Bu bölge ve çevresinde tespit edilen bazı bitki türleri aşağıda belirtilmiştir:

      Kızılçam, Meşe, Gıcı gıcı (yapışkan otu), Ardıç, Papatya, Dağ Çayı, Kardelen, Acıyavşan, Çiğdem, Keçi Gevenli, Alıç, Dede Sakalı, Kuzu Kulağı, Menenğiç (çitlenbik)(çıtlık).

HADİM'DE BULUNAN YABAN HAYVANLAR

      Bu bölge ve çevresindeki yaban hayatı incelenirken Konya ve geneli şeklinde tür çalışması yapılmıştır. Tespit edilen bu türlerden bazıları aşağıda verilmiştir.

Sivri Burunlu Bahçe Fares
Kurt
Tilki
Yaban Domuzu
Bozkır Kartalı
Çil Keklik
Peçeli Baykuş
Orman Alaca Ağaçkakanı
Kaya Kiraz Kuşu
Kör Yılan

      Türkiye genelinde olduğu gibi bu bölgede de koruma altına alınmış ve nesli tehlikede olan türler bulunmaktadır. Bunlardan bazılarının isimleri aşağıda verilmiştir.

Kurt
Turna
Toy
Çil Keklik
Bıldırcın

YERALTI ZENGİNLİKLER

      Bu bölgedeki jeoloji çalışmaları ilk defa 1944-1951 de 1/100.000 ölçekli bölgesel jeolojik harita alınması ile ''Blumental'' tarafından yapılmıştır.Detaylı ayrıntısı ile saptanması 1969-1971 de N.ÖZGÜL tarafından yapılmıştır. Bu çalışmalarda bir çok önemli maden rezervlerine rastlanmıştır. Ancak bu kaynaklar yeterli parasal desteği bulamamasından ve kara yolu dışında başka bir ulaşımın bulunmaması, karayolunun yetersiz ve zor olduğundan, arazinin sarp ve elverişsiz olmasından,pazar bulunamamasından dolayı gerekli ilgi, yatırım ve işletmeyi bulamamıştır.

      Jeoloji çalışmaları sonunda tespit edilen bazı madenler ve tahmini rezervleri aşağıda verilmiştir.

Tozkireç: Takkacı dere vadisinde 100 milyon ton
              Orta yollak dere vadisinde  15 milyon ton
              Bent boğazı mevki'nde 50 milyon ton
Kalker  : Aktepe 38 milyon ton

Çimento: 600 bin- 1milyon ton/yıl

Tuğla-Kiremit: Bağbaşı Taşkent yolu Kaletepe civarındaki  killi topraklar kiremit ve tuğla yapımına uygundur.

Mermer  : Bent boğazı dere vadisi doğusunda Göynük tepe arasında kalan kısım; siyah renkli beyaz kalsit damarlı kalkerler  mermer olarak kullanılır.

Klorit Serpantin : Aladağ- Dülgerler mevkii

Kurşun- Barit: Aladağ Göksu Vadisi

Kurşun-Çinko: Kızıl geriş

Manganaz: Aladağ

ömür  : Korualan  kasabası çevresi

ORMANLAR

      Göksu Vadisinde ve yükseltinin 250-1000 m olduğu yerlerde Kızılçam, deniz etkisin azalıp yükseltini arttığı alanlarda karaçam, yükseltinin 1350 m ye ulaşmasından sonra ardıç ve meşe türü orman ağaçları görülmektedir. Hadim, Taşkent ve Balcılar civarında lübnan sediri, 1500 m den sonra Balcılar Kasabası civarında görülür. Demirli Dağ, Asar dağı ve Haydar dağı eteklerinde göknar ve boylu ardıç bulunmakta , yükseltinin 1400-1600 m olduğu Akça alan ve kızılca köyü civarında çok yaygınlaşmaktadır. Meşe türleri bölgenin kuzeybatısında , kuzeyinde, Afşar deresinin güneyindeki yamaçlarda yer alır. Hadim bölgesi ormanları incelendiğinde bir çok bölgede asırlık ağaçlara rastlanmaktadır.
      Bu doğal orman alanları yanında son zamanlarda ağaçlandırma çalışmalarına hız kazandırılmış ve galeri kavakçılığı , ceviz ağaçlandırılması, bozuk orman sahalarında bulunan menengiç, yabani zeytin ve meyve ağaçlandırma çalışması şartıyla özel orman çalışmalarına izin verilmiştir. Bu kapsamda Hadim, Yelmez ‘e Yağcılar köyünde 2.590 dekar ormanlık alanda çalışma yapılmıştır. Hadim bölgesinde yer alan ormanlar; Hadim merkez ve Bademli Orman şefliği tarafından kontrol edilip işletilmektedir. Hadim Orman Şefliğinin kontrol sahasında 90.621 hektar orman sahası bulunmaktadır. Bu sahanın 31.139 hektarı kaliteli orman durumundadır. Bu ormanların servet değeri 936.436 m3 , artımı 17.859 m3 tür. Hadim bölgesinde arazinin ormanlara oranı % 62 dir.
      Sürekli ve kontrolsüz kesimler neticesinde ilçe merkezi ve köy merkezi yakınlarındaki orman kapalılığı düşerek açık alanlar oluşmuştur. En çok bozulan orman türü meşe ormanıdır.

NÜFUS

      Hadim ilçesinin yüz ölçümü 921 km2 dir. En son nüfus sayımına göre yani 2000 nüfus sayımlarının DİE sonuçlarına göre toplam nüfus 59.941 dir. Bu sonuçlara göre nüfus yoğunluğu 65 tir. Yüzölçümü bakımından Hadim Konya ilinin 15. ilçesidir. Konya ili nüfus yoğunluğu 57 dir.  Buna göre nüfus yoğunluğu açısından ise ortalamanın üzerindedir.
      Hadim ilçesine bağlı 36 köyün, % 56’ sı toplu, % 27’ si dağınık, % 17’ si seyrek köy tipinde olup, % 3’ ü nehir kenarında, % 61’ i sırtta, % 11’ i vadide, % 25’ i etekte kurulmuştur. Köylerin % 33’ ü orman bitişiği, % 67’ si orman içindedir.
      Hadim ilçesinin merkez nüfusu; 16.620 dir. Merkez bucağa bağlı köy ve kasabaların nüfusu; 28.803, Aladağ Bucağı’na bağlı köy ve kasabalarının nüfusu ise; 14.518 dir.

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Kazanan Parti Adayı

Ak Parti Ahmet Hadimioğlu