KONYA EREĞLİ İLÇESİ
Yüzölçümü : 2260 km2
Nüfusu : 126.117
İlçe Merkezi : 82.633
Köyler : 43.484
Rakımı : 1050 m.

EREĞLİ

Ereğli, İç Anadolu’nun Güney ucunda ve Konya ovasının Toroslarla buluştu­ğu vadide kurulmuş, denizden yüksekliğ­i 1054 m. ve alanı 2260 km2 olan çok eski bir yerleşim merkezidir. Akdeniz ve Güney Doğ­u Anadolu'dan gelen yolları bir birine bağ­layan geçiş noktasına hakim durumdaki geniş ova üzerine kurulmuş önemli bir kavşak noktası olması nedeniyle, tarihin bilinen ilk devirlerinden beri uygarlıkların Doğ­udan Batıya geçişine şahitlik etmiş, ço­ğunun etkisini bünyesine katarak eski bir şehirleşme kültürünü, tarihi eserlerle birlikte günümüze aktarmıştır. Belediyemiz 1870 yılında kurulmuş ve günümüze kadar 54 Belediye Başkanı bu görevi yürütmüştür. İlçe merkezinin bugünkü nüfusu 100 binin üzerindedir. Şehir merkezi iskan alanı 65 km2. Ereğ­li geçmişten günümüze uygulanan başarılı imar planı ile modern bir şehir haline gelmiş su, kanalizasyon doğalgaz ve yol altyapısı ise büyük ölçüde tamamlanmıştır.

SOSYO KÜLTÜREL VE EKONOMİK YAPI

Sevecen, gelişmelere açık, konuksever ve engin kültürlü insanların şehri halindeki Ereğli, hareketli sosyal yaşamının yanında ekonomik anlamda da yüksek bir potansiyeli bünyesinde taşımaktadır. Zengin su kaynağı ile geniş ve düz bir araziye sahip olan şehrimiz, aynı zamanda kara ve demiryolları ana hatları üzerinde kurulmuş olması ve liman kentlerine yakınlığı nedeniyle büyük bir gelişme sürecine elverişli konumdadır. Şehrin temel geçim etkinliğ­inin tarım ve hayvancılık olmasına rağ­men daha çok bu etkinliklere paralel olarak son dönemde başta tekstil, organize sanayi bölgeleri, süt ve süt ürünleri tesisleri, meyve suyu fabrikaları, un ve şeker fabrikası olmak üzere Ereğli’miz hızlı bir sanayileşme süreci yaşmaktadır.

EREĞLİ TARİHİ

Ereğli’de bilinen tarihin ilk sayfasını Hititler oluşturur. Şehir Ön Hititler tarafından kurulan Tuvana Krallığına başkentlik etmiştir. Bu devrin anısını İvriz’de bulunan Kaya Anıtı günümüze kadar gelmiş bir tarihi vesikadır ve dünya’nın ilk yazılı tarım anıtıdır. Mitanniler, Asurlar, Persler, Makedonyalılar, Bergamalılar, Romalılar ve Bizans Devirlerini yaşayan Ere­ğli tarihinin, Medeniyet Tarihi içinde kesintisiz bir örnek olduğunu söylemek mümkündür. M.S. 806 Yılında Halife Harun Reşidin orduları tarafından fethedilen Ere­ğli artık yeni bir din ve sistemle tanışmış oluyordu. Şehrin Türkler tarafından alınışı 1077 yılında Selçuklular tarafından gerçekleştirildi ve günümüze kadar olan tarih sürecinde şehir hep Türk hakimiyetinde kaldı. Ancak Ere­ğli, stratejik konumu nedeniyle Türk Devletleri; özellikle de Osmanlılar ile Karamanoğulları arasında sık sık el de­ğiştirmiş, 1475 yılında ise kesin Osmanlı hakimiyetine katılmıştır. Bugün Ereğ­li, ça­ğdaş Türkiye Cumhuriyetinin umut dolu gelece­ğine paralel olarak hızla büyüyen ve her alanda gelişme ufkuna sahip, güzel ve modern bir şehir durumundadır.

GÜNÜMÜZE ULAŞMIŞ TARİHİ ESERLERDEN BAZILARI

İVRİZ KAYA ANITI (HİTİT KABARTMASI)
En eski medeniyetlerden biri olan Hititler dönemine ait bu Kaya Anıt, bugüne ulaşmış çok değerli bir tarihi eserdir. M.Ö. 1200-742 yılları arasında Ön Hititler tarafından kurulan ve Başkenti Ereğ­li olan Tuvana Krallığı ­devrinde inşa edilen bu anıt 4.20x2.40m. ebatında ve kaya zemin üzerine kabartma tekniğ­i ile yapılmış tipik bir Hitit devri eseridir. Dönemin yarı tanrı kralı Warpalawas’a Krallığın Baş Tanrısı Tarhundas tarafından üzüm salkımı ve bu­ğday başağı verilişini tasvir etmektedir. Tuvanalılarda Tarhundas bereket ve barış tanrısıdır. Onun Kral Warpalawas’a sundu­ğu üzüm ve bu­ğday da bereketi simgelemektedir.

ROMA HAMAMI KALINTILARI
Roma Medeniyeti eserlerinden olan hamamın günümüze ulaşan kısmı, düzgün kesme taş ve arası hatılla örülü duvarlardan ibarettir.
ULU CAMİİ
Selçuklu Mimarisinin güzel örneklerinden biri olan bu cami, dikdörtgen planlı ve orijinali toprak damlı olarak yapılmıştır. Karamano­ğlu Mehmet Bey tarafından 1426 y1l1nda yaptırılan camide geniş bir cemaatin bir arada ibadet etmesi amaçlanmıştır. Caminin minaresi ise Anadolu Selçuklu Sultanı I. Mesut tarafından önceleri gözetleme kulesi olarak 1116 yılında inşa ettirilmiştir. Bu yapı daha sonra yanına yapılan camiyle minare olarak bir bütünlük oluşturmuştur. Minare 40 m. yüksekli­ğindedir ve 8 köşeli kaide üzerine dikilmiştir. Ulu Cami, tarihi eser olmasının yanında bu gün de cami olarak ibadete açık bulunmaktadır.


Ünlü Türk Mimarı, Mimar Sinanın eseridir. Kanuni Sultan Süleyman döneminde (16.yy) Damat Rüstem Paşa tarafından yaptırılmıştır. Türk-İslam Devlet geleneğ­indeki sosyal dayanışma anlayışına uygun olarak, yolcu kervanlarının ücretsiz konaklaması ve diğ­er ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yapılmış bir sosyal tesistir. 54x29m. Ebatlarındaki çok büyük ve sanat değ­eri yüksek bu eser, geçmişin zengin hatıralarını ve burada yaşayanların muhteşem iyilik duygularını bugüne taşıyarak şehrimizin dokusunu güzelleştirmeye devam etmektedir.

CEMİL BEY KONAĞI

Osmanlı Devletinin son döneminde yapılan bu konak Türklerde görülen geleneksel aileleri (üç kuşak aile fertlerinin bir arada bunmasından oluşan sosyal grup) barındıran büyük evlerin en güzel örneklerinden biridir. Zemini taş, üst katlar ahşap ve kerpiçten oluşmakta, aynı zamanda dönemin Türk Evlerinin tipik özelliğ­i olan cumbası da konağın estetik mimarisini tamamlamaktadır. Yukarıda bahsedilenler, Ere­ğli’nin sosyo kültürel yapısı, tarihi, doğ­al ve kültürel dokusu hakkında sadece özet nitelikteki bilgileri içermektedir. Ereğ­li’ye yolu düşenler bunların yanında Belediyenin halkın hizmetine sunduğ­u park ve bahçeler ile çok geniş bir alana yayılmış, doğ­ayla iç içe piknik yapılan ya da havuz ve restorantından yararlanılan Atatürk Kültür Parkı gibi sosyal tesislerle de karşılaşacaklardır.

TARIM

Çok geniş bir arazide kurulan Ereğli’de tarımsal üretim alanı 109.000 hektar olup bunun 39.000 hektarı sulanabilmektedir. İvriz’de kurulan baraja bağlı sulama kanalları ile sulu tarımın yaygınlaştırılmasına çalışılmaktadır. Ereğli’de tarımsal üretim; Tarla Bitkileri, Bağ-Bahçe Tarımı ve Sebze Tarımı olmak üzere üç ana kana kolda yürütülmektedir.

TARLA BİTKİLERİ

Geniş Ereğli Ovasının en yaygın ve büyük çaplı tarımsal etkinliği buğday ve arpa ekiciliğidir. Sanayi bitkisi olan şeker pancarı yanında, baklagiller ve hayvancılık sektörünün ihtiyacını karşılamak üzere yem bitkileri de tarım üretiminin önemli çeşitlerini oluşturmaktadır. Buna göre tarla bitkilerinin çeşitleri ürün kapasitesi: Hububat (buğday, arpa, yulaf, çavdar) 1999 yılı itibariyle toplam tahmini üretim 220.000 ton, Baklagiller (nohut, fasulye, mısır, mercimek) 1999 yılı itibariyle toplam tahmini üretim 7.000 ton, Sanayi Ürünleri ( şeker pancarı, ayçiçeği) 1999 yılı itibariyle toplam tahmini üretim 130.000 ton, Yumrulu bitkiler (patates, soğan, sarımsak) 1999 yılı itibariyle toplam tahmini üretim 16.000 ton, Yem Bitkileri (yonca, fiğ) 1999 yılı itibariyle toplam tahmini üretim 60.000 ton, düzeyindedir.

MEYVE TARIMI

Torosların eteklerindeki vadilerde ve şehir çevresindeki bahçelerde meyve yetiştiriciliği yaygındır. Özellikle kiraz ve elma Ereğli’nin ülke genelinde tanınan meyveleridir. Bunların dışında şeftali, vişne ve armut gibi meyveler de yetiştirilmektedir. Buna göre elma, kiraz, armut, şeftali ve kayısı başta olmak üzere geniş bir ürün yelpazesinde 1999 yılı itibariyle toplam tahmini üretim 31.000 ton olarak gerçekleşmiştir.

SEBZE TARIMI

Bamya, biber, domates, fasulye, kavun ve karpuz ilçemiz sebzeciliğinin bazı türleri olup bunların üretimi şehir içi ihtiyacın yanında dış pazara da yönelebilmektedir. Sebze türlerinin 1999 yılı itibariyle toplam tahmini üretimi 42.000 ton civarındadır.

HAYVANCILIK SEKTÖRÜ

Ereğli’de hayvancılık halkın en başta gelen uğraşlarından biridir. Küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, bunlara bağlı olarak et, süt, deri, bal ve yumurta üretimi büyük boyutlara ulaşmıştır. Bu ürünleri işlemek üzere kurulan entegre tesisler halkın ürün pazarlama sorununu ortadan kaldırarak üretimi teşvik edici rol oynamaktadır.

SANAYİ

Genel olarak tarım ve hayvancılık sektörünün yaygın olduğu Ereğli’de, Sanayi tesislerinin yapılanması da bu sektörlere paralel bir gelişme sergilemiştir. Başlıca Sanayi tesisleri tekstil fabrikaları, süt ve süt ürünleri fabrikaları, un fabrikası, Belediye Tuğla Fabrikası, meyve suyu fabrikası ve şeker fabrikasıdır. Ayrıca yöremize özgü bir meyve olan beyaz kiraz işleme tesisi yabancı girişimci eliyle işletilmektedir. Bunların yanında ilçemizde 1. Organize Sanayi Bölgesi tamamlanmış, 2. Bölgenin alt yapı çalışmalarına da başlanılmıştır. Aile İşletmeleri halindeki halı ve kilim el dokumacılığı da çevre köylerin yaygın iktisadi faaliyetlerinden biridir.

SAĞLIK

İlçe halkının sağlığının yaygın ve etkili bir şekilde korunması ve tedavilerinin sağlanabilmesi amacıyla sağlık hizmetleri kesintisiz bir şekilde yürütülmektedir. Bu kapsamda 2 adet Devlet Hastanesi şehrin önemli sağlık kuruluşlarıdır. Devlet Hastanesine bağlı 9 sağlık ocağı ile de çevre beldelerin halkına yerinde ve öncelikle koruyucu sağlık hizmetleri verilmekte, rahatsızlıkların tedavisi için en küçük yerleşim birimlerine bile sağlık yatırımları götürülmektedir.

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Kazanan Parti Adayı

Mhp Hüseyin Oprukçu