KONYA AKÖREN İLÇESİ
Tarihi ve Coğrafi Yapısı
Tarihi :

            Anadolu’nun en eski kenti olan Çatalhüyük’e 49 Km. gibi yakın bir mesafede olan Akören’in geçmişi M.Ö 7.000-6.500 yıllarına yani arkeloji litaratüründe neolitik çağa (Yontma Taş ve Cilalı Taş Devrine) kadar dayanmaktadır.

               Konya-Akören arasında Hatunsaray yakınlarındaki Gökyurt (Gilistre-Lystra)  Antik Kenti bölgede Roma Uygarlığının önemli bir delili, yine arkolojik epigrafistlerden edinilen bilgilere göre Akçeşmede bulunan eserler bölgede Bizans Döneminin önemli kalıntılarıdır.

               Anadolu’nun, Büyük Selçuklu Sultanı Alpaslan tarafından Malazgirt Zaferiyle fethinden sonra Anadolu’ya gelen Oğuzların Bayındır ve Kayı Boylarının Akören’i de içine alan bir yerleşim gösterdikleri görülmektedir. Oğuzların sol kolu olan Üçokların Bayındır boyu bu günkü Akören’in Akçeşme, Bayındır, Yukarı Yarımca, Aşağı Yarımca, Ertaş Boğazı, Mihrab ve Kayı Beleni diye adlandırılan mevkiilerine yerleşmişlerdir.    

Rivayetlere göre buranın gür ormanlarla kaplı ve çok miktarda av hayvanlarının olması nedeniyle “Av Vuran” ile “Av Veren “ veya “Ağaç Evreni” anlamına gelen “Avren” olarak adlandırıldığı, çevresindeki yedi viraneden gelen halkın bu günkü yerleşim yerinde toplanması ile “Akviran” olarak adının değişikliğe uğradığı söylenmektedir.

               1961 yılında İçişleri Bakanlığınca Anadoludaki bazı kasaba ve köylerin topoğrafik ve tarihi durumuna göre adların değiştirilmesi sırasında çıkarılan Kanun gereğince Akviran ismi değiştirilerek “Akören” olarak resmen tescil edilmiştir.

                Başbakanlık Arşivi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün arşivlerinden anlaşıldığı üzere 16. Yüzyılda Akören, Konya Sancağının Hatunsaray Kazasına bağlı ve askerlik işlemleri Seydişehir aracılığıyla yürütülmekte olan bir köy iken daha sonraları Çumra’ya bağlı bir köy haline gelmiştir. 4 Ağustos 1914 yılında Akören Bucak olmuş ve  aynı tarihte de Belediye Teşkilatı kurulmuştur. 1953 Yılında Bucak iken adli teşkilat kurulmuş ancak 5 yıl hizmetten sonra 1958 yılında Çumra’ya nakledilmiştir.

           1926 ve 1958 yıllarında iki ayrı ilçe olma girişimleri neticesiz kalmış ve nihayet 19.06.1987 tarih 3392 sayılı Kanunla kendisine bağlı 8 köy ile birlikte İlçe Statüsüne kavuşmuştur. Daha sonra 20.06.1991 gün ve 91/38043 sayılı bakanlar Kurulu Kararı ile Bozkır İlçesinden ayrılarak mülki yönden kendisine bağlanan Avdan, Dutlu ve Belkuyu köyleri ile birlikte köy sayısı 11 olmuş 17.08.2001 tarih ve 2001/2022 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Çomaklar Köyü Meram İlçesine bağlanmıştır. Bağlı Köylerden Kayasu’da 07.08.1995 tarih ve 95/44644 sayılı, Avdan’da ise 20.11.1998 tarih ve 98/49933 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları ile Belediye teşkilatı kurulmuştur.
 
Coğrafi Yapısı ve İklimi:

            37c-38c Kuzey enlemleri ile 32c-33c doğu boylamları arasında İç Anadolu Bölgesinin güneybatı kısmında yer alan Akören’in kuzeyinde Konya ve Abaz Dağları, güneyinde Bozkır, doğusunda Çumra ve batısında Seydişehir bulunmaktadır. İlçenin mülki sınırları içerisinde May isimli bir baraj gölü (7,8 Km2) ile Akören ve May isimli 2 gölet bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü yaklaşık 445 Km2 olup denizden yüksekliği 1.130 metredir.  İlçede İç Anadolu Bölgesinin tipik karasal iklimi hüküm sürer. Bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık 1960 yılının Ağustos ayında 40,8 santigrat, en düşük sıcaklık 1960 yılının Ocak ayında –28,2 santigrat derecedir.

Nüfus Durumu :

 22 Ekim 2000 yılında yapılan Genel Nüfus Sayımında kesin sonuçlara göre İlçe Merkezi Nüfusu 10.946, bağlı köy ve beldeler nüfusu toplamı 6.248 ve İlçe genel nüfus toplamı 17.230 kişidir. İlçe Merkezinde nüfus artış hızı  % 7,40 bağlı köy ve beldelerde nüfus artış hızı ise  % -7,80 dir. İlçe merkezi ile belde ve köylerden Konya İl Merkezine ve diğer bölgelere yoğun olarak bir göç olduğu gözlemlenmektedir.

                22 Ekim 2000 yılında yapılan Genel Nüfus Sayımında kesin sonuçlara göre İlçe Merkezi Nüfusunun 5.924 Erkek – 5.022 Kadın,  bağlı köy ve beldeler nüfusunun ise 2986 Erkek – 3.088 kadın olduğu tespit edilmiştir. 

               İlçe merkezi nüfusunun tahsil öncesi nüfusuna (0-6 yaş arası) oranı % 13,57 tahsil döneminin oranı (7-24 yaş arası) %37,75 genç kuşak nüfusun oranı (25-39 yaş arası) %23,63 orta kuşak nüfusun oranı (40-59 yaş arası) %17,15 ve yaşlı kuşak nüfusun (60 yaş ve üstü) arına ise %7,87 dir.            

               İlçe merkezinde okuma-yazma bilen nüfusun ilçe merkezi nüfusuna oranı erkeklerde % 91,56 kadınlarda % 75,16 ve toplamda ise % 84,31 dir. 

               İlçe nüfusunun büyük bir kısmı okuma-yazma bilmektedir. Bunun nedeni de tarımsal arazinin verimsiz, sınai ve ticari alanlarda iş imkanlarının kıt olması ve buna bağlı olarak genç nüfusun okuyarak ilçeyi terketmek istemeleridir. 
 

İdari Durumu  :

       İlçemizde 2 kasaba, 8 köy ve İlçe merkezi ile birlikte 11 yerleşim birimi bulunmaktadır. Kasabalarımız Avdan ve Kayasu; Köylerimiz ise Ahmediye, Alan, Belkuyu,Çatören, Dutlu, Karahüyük, Süleymaniye ve Orhaniye dir. İlçe Merkezinde ve Kasabalarda toplam 6 mahalle bulunmaktadır. Bunlar Akören Merkezde Yeni, Ağalar, Tülce ve Hacılar mahalleleri, Avdan beldesinde merkez mahallesi ve Kayasu beldesinde merkez mahallesidir.   İlçemizde daha önce Adliye teşkilatı mevcut iken Türkiye genelindeki küçük yerleşim yerlerindeki Adliye teşkilatlarının kapatılması ile birlikte İlçemizdeki Adliye teşkilatı da kapatılmıştır. Adli yönden Çumra İlçesine bağlanmış ve daha sonra ise Konya Adliyesine bağlanmıştır.            

Sosyal Durumu

 a)Konut  :

            İlçe merkezinde binalar ayrık nizamda inşa edilmiş ve bahçeli evlerden oluşmaktadır. Perçin Kent Mahallesinde Kooperatif olarak yapılmış evler 3 er katlı olarak yapılmış olup İlçe merkezinde konut surunu yoktur. Binaların % 50 si betonarme diğer bir kısım evler ise kerpiç yapıdan meydana gelmektedir. Belediyece koordine edilen başlangıçta 216 konutlu ve 213 üyeli olması düşünülürken sonradan 142 üye ile gerçekleştirilen Perçin Kent Yapı Kooperatifi tamamlanmış olup, İlçede konut sıkıntısını biraz olsun gidermiştir. Ayrıca 48 konutluk Akkent Yapı Kooperatifinin yapımı tamamlanmıştır.

b) Sosyal Yaşantı :

          İlçe merkezi ve köylerde yaşayan nüfus yaşlı olup, Anadolu’nun tipik yaşam özellikleri göze çarpar. İlçemiz genelinde tarım ve hayvancılıkla uğraşıldığından, İlçe merkezi ve kasabalardaki hayat da köy yaşantısına benzemektedir. Ancak son yıllarda İlçe genelinden çalışmak için çok sayıda nüfusun gitmesi ile genç nüfus azalmaktadır. Meslek Yüksek Okulunun Eğitim ve Öğretime devam etmesi ve burada öğrenim görmek için dışarıdan gelen öğrenciler İlçedeki toplumsal davranışlardaki geleneksel yapıyı azda olsa değiştirmekte ve İlçeye canlılık getirmektedir.

c) Sağlık Hizmetleri :

            İlçe merkezinde halkın katılımıyla başlatılan ve daha sonra Devletçe tamamlanan      25 yataklı Devlet Hastanesi olarak planlanıp yapılan bina zaman içerisinde mali imkansızlıklar ve personel yetersizliği nedeniyle hastane olarak hizmet verememiş ve şu an itibariyle sağlık ocağı olarak faaliyetini sürdürmektedir. Bağlı Belde ve Köylerden sağlık evi bulunanların sayısı 5 adettir. Halen 5 köyde sağlık evi olmayıp, coğrafi konum itibariyle Belkuyu Köyünde sağlık evi hizmet binasına ihtiyaç duyulmaktadır.  

            İlçe Sağlık Grup Başkanlığına bağlı personel sayısı 9 olup, bunlardan 4 adedi pratisyen doktor, 2 hemşire, 1 memur, 1 sağlık memuru ve 1 hizmetlidir.

            Alan Sağlık Evinde kadorulu l ebe,  Orhaniye, Karahüyük Köyleri ile Avdan ve Kayasu Kasabaları Sağlık Evinde birer adet sözleşmeli ebe görev yapmaktadır. Sağlık Ocağında görevli doktorlar tarafından günlük ortalama 100 hastaya bakılmaktadır. Tüm Resmi Kurum ve Kuruluşlar Sağlık Ocağının her türlü poliklinik hizmetlerinden faydalanmakta olup, 2006 Yılı içerisinde İlçemiz Sağlık Ocağında muayene edilen hastaların toplamı 20537 adettir. Sağlık Ocağına ait doğumhanede komplikasyonsuz tüm doğumlar yapılabilmektedir. Ana Çocuk Sağlığı konusunda sürekli olarak Sağlık Eğitimi Yapılmakta, bebek ve çocuklara tüm rutin aşılar ekip halinde düzenli olarak yapılmaktadır. (BBG, Hepatit B, Kızamık, DBT, Okul Çocuklarına Okul Aşıları ve Gebelere Gebe Tetanozu)

            Mülki açıdan İlçemize bağlı olmayan 3 köye (Tekke, Çukurçimen ve Sadıklar) sağlık hizmeti verilmekte, buna karşılık mülki açıdan ilçemize bağlı olan 2 köye (Ahmediye ve Süleymaniye) daha önce sağlık hizmeti Alibeyhüyüğü Kasabasından verilmekte iken, 27.09.2004 tarihinden itibaren İlçemiz Merkez Sağlık Ocağı tarafından sağlık hizmeti verilmektedir. Çevre Sağlık Teknisyeni ve Yardımcı Sağlık Personeli olmadığından yeterli denetim çalışmaları yapılamamaktadır.

                Sağlık Grup Başkanlığına ait 2003 model Ford marka ile 1992 model Mercedes marka 2 adet ambulans, EKG, mork ünitesi ile Defibrilatör, Aspiratör, Sipekterofotometre, Röntgen (100 Miliamper) cihazı mevcuttur. Ayrıca İlçe merkezinde 2 eczane mevcuttur Ekonomik Hayatın Gelişimi:

            İlçe halkından çalışarak geçimini temin edenlerin çoğunluğu gelirini tarımsal faaliyetlerden sağlamaktadır. Ancak 1960’ lı yılları takip eden dönemlerde yurtdışına işçi akımı başlamış ve ücretle geçinen insan sayısında da artış gözlenmiştir. Aslen tarımdan geçimin söz konusu olması, buna karşın tarım arazilerinin verimsiz oluşu nedeniyle ilçe halkının ekseriyeti yurt içinde ve dışında çeşitli yerlere de göç etmiştir.

            İlçe nüfusu içerisinde iktisaden faal nüfus % 44 leri bulmaktadır. Çalışan kesimin çoğunluğunu erkek nüfus oluşturmakta (% 88) kadın nüfus çalışan kesim içerisinde oldukça az bulunmaktadır.(% 12)

            İlçe nüfusu içerisinde iktisaden faal olmayan nüfus % 56 civarındadır. Bu nüfusun en büyük kısmını % 59 ile ev kadınları oluşturmaktadır. Ev kadınlarını izleyen ikinci büyük kitleyi ise % 27 ile öğrenci kesimi oluşturmaktadır. Çalışmayan nüfus içerisinde yaklaşık % 10 emekli kesim vardır.

    Tarım ve Hayvancılık :

            İlçemiz ekonomisi aslen hayvancılık ve sulamasız tarıma dayanmaktadır. 2006 yılı itibariyle ekilen arazi miktarı yaklaşık 212.550 dekar olup, bu miktarın yaklaşık 184.000 dekarı ekili, 29.500 dekarı ise nadas durumundadır. İlçemizde bulunan tarım arazilerinin 198.330 dekarında kuru, 14.220 dekarında sulu tarım yapılabilmektedir. İlçede ekilen arazi itibariyle en fazla sırasıyla Hububat (148.350 dekar), Baklagiller  (23.500 dekar), Endüstri Bitkileri (1.100 dekar), Yem Bitkileri (4.000 dekar), Yumrulu Bitkiler (450 dekar), Diğer Tarla Bitkileri (100 dekar)’ dır.

            İlçede bulunan arazinin yaklaşık % 52 si ekilebilir alan (25.407 Hektar), % 22 si Orman (10.750 Hektar) %26 sı da meradır.(12.550 Hektar)

            İlçemiz ve Köylerinde 2900 adet sığır, 24000 adet koyun, 5500 keçi, 42000 adet yumurta tavuğu mevcuttur.

            İlçe Tarım Müdürlüğü Tülce Mahallesi Kayasu Yolu üzerinde daha önce yapılmış Köy Grubu binasında hizmet vermekte olup şu anda ihtiyaca cevap vermektedir. İlçe merkezinde 1 müdür, 1 Mühendis, 1 Veteriner, 2 Teknisyen, 1 Vet. Sağ. Teknisyeni, 1 Memur ve 1 Şoför (işçi) olmak üzere toplam 8 personel ile hizmet vermektedir. Müdürlükte 1 pick-up ve 1 binek oto hizmet aracı olarak kullanılmaktadır. Diğer ekipman olarak 1adet 100 lt.lik ilaçlama pompası, 4 adet sırt atomizeri, 2 adet sırt tulumbası, Özel İdare kaynaklı 1 adet seyyar 3 adet sabit ve 1 adet genel bütçe kaynaklı toplam 5 adet Selektör, Özel İdare Kaynakları ile temin edilen 1 adet pünimatik mibzer, 1 adet mekanik mısır mibzeri, 1 adet sılaj makinesi  bulunmaktadır. İlçemiz merkezinde 1 adet sabit selektör binası inşa edilmiş, İl Özel İdare Kaynaklı sabit selektör alınmış ve faaliyete geçirilmiştir. Sanayi :    

            İlçe Merkezinde Belediyeye ait 1 adet Un Fabrikası ve 1adet yem fabrikası bunmakta olup, faal olup çalışmaktadır. Ayrıca özel sektöre ait 2 Adet Un Değirmeni 1 Adet Ekmek Fabrikası ve 1 Adet Tahin İşletmesi bulunmaktadır. Daha önceki yıllarda kurulmuş bulunan iplik fabrikası çalıştırılamadığından atıl durumdadır. Söz konusu yer Belediye Garajı olarak kullanılmaktadır. Başkaca bir sanayi kuruluşu yoktur 

            - Kooperatifçilik :

            İlçe Merkezinde 1 Adet Tarım Kredi Kooperatifi ve köylerde ise 6 adet Sulama Kooperatifi faaliyet göstermektedir.

            - Bankacılık   :

            İlçemizde T.C. Ziraat Bankası mevcut olup, beş adet personeli bulunmaktadır. Banka şubesinden Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklilerinin ve devlet memurlarının maaşları ödenmektedir. İlçe halkı bankanın açmış olduğu mevcut kredilerden azami ölçüde yararlanmaktadır.

ULAŞTIRMA VE ALT YAPI :           

            İlçe merkezini İl Merkezine bağlayan iki yol olup bunlardan kısa olanı Hatunsaray Kasabası hattı üzerinden 54 Kilometre, uzun olanı ise İçeri Çumra Kasabası hattı üzerinden 76 Kilometredir. Her iki yol da asfalt olup yaz-kış ulaşıma açık tutulmaktadır. İlçemizin Bozkır ve Seydişehir İlçeleri ile bağlantılarını sağlayan yollardan Bozkır yolunun Akören merkez- Avdan Kasabası arasına ve Akören-Seydişehir bağlantılarına asfalt yol yapılmıştır.

            İlçenin bağlı bütün köyleri ile yol bağlantısı olup özellikle dağ köyleri olan Belkuyu-Dutlu ve Avdan yolları yoğun kış şartlarında kapanmaktadır. Köy Yollarının tamamı stabilize asfalt kaplamadır. Bütün köylerimizde içme suyu şebekesi ve elektrik mevcuttur.Televizyon yayınları bazı köylerimizde uydu antenlerle sağlanmaktadır.İlçe Merkezinde tüm GSM operatörleri ile   cep telefonu görüşmeleri sağlanmaktadır.

            Posta ve Telgraf Müdürlüğü yeni hizmet binasında hizmet vermekte olup, mektup, telgraf ve koli hizmetlerini yürütmektedir. 1 Veznedar,1 Memur, 1 Dağıtıcı olmak üzere 3 personeli bulunmaktadır. Çumra Telekom Müdürlüğüne bağlı 1500 hat kapasiteli Anadolu tipi santralin ilçe merkezinde 865, Orhaniye köyünde 82 hattı dolu olmak üzere toplam 947 hattı dolu bulunmaktadır.

            Kayasu Kasabasında 255 hat kapasiteli santral kurulu olup 138 hattı dolu kapasite ile çalışmaktadır.

            Avdan Kasabasında kurulu bulunan Dutlu köyünün de yararlandığı 255 hat kapasiteli Elif-1 santralinin Avdan Kasabasından 208, Dutlu Köyünden 21 olmak üzere toplam 229 hattı dolu durumdadır.

            Süleymaniye Köyünde kurulu olup Ahmediye Köyünün de yararlandığı 255 hat kapasiteli Elif-1 tipi santralin Süleymaniye Köyünden 45, Ahmediye Köyünden 21 olmak üzere 66 hattı dolu durumdadır.

            Alan Köyünde kurulu olup Belkuyu ve Karahüyük Köylerinin de yararlandığı 301 hat kapasiteli Levent tipi santralin Alan Köyünden 95, Belkuyu Köyünden 54 ve Karahüyük Köyünden 103 olmak üzere toplam 252 hattı dolu durumdadır.

            Çatören Köyünde kurulu olup Çomaklar Köyünün de yararlandığı 255 hat kapasiteli Elif-1 tipi santralin Çatören Köyünden 55, Çomaklar Köyünden 37 olmak üzere toplam 92 hattı doludur.

 Asayiş ve Güvenlik Durumu:         İlçemizde Polis Teşkilatı kurulmadığından bu konudaki hizmetler İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülmektedir.

İlçe Jandarma Komutanlığında 3 Astsubay, 3 Uzmançavuş 21 Erbaş ve Er görev yapmaktadır. . İlçede merkez karakolundan başka karakol bulunmayıp asayiş ve güvenlik açısından herhangi bir problem yoktur.

            İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binası ve lojmanları 2004 yılında  hizmete girmiştir. Hizmet binası ve lojmanlar yeterlidir. İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde 1 binek oto, ve 1 Ford Transit minibüs, 1 Land Rover Taktik Aracı bulunmaktadır.İlçedeki Kamu Personel Sayısı :
      İlçe merkez ve köylerinde genel, özel ve katma bütçeli kuruluşların bünyesi içerisinde çalışan 160 memur, 1 kadrolu, 87 geçici olmak üzere 88 işçi, 16 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 264 kamu personeli görev yapmaktadır.

TELEFON NUMARALARIMIZ

KAYMAKAMLIK  : 0(332) 461 2050 - 2024
FAKS  : 0(332) 461 2010
SYDV : 0(332) 461 2179
SYDV FAKS : 0(332) 461 2179

29 Mart 2009 Yerel Seçimlerinde Kazanan Parti Adayı

Ak Parti Tahir Dinç